/

Περί «Γαλάζιας Πατρίδος»

Ἒχω προσέξει, ὃτι ἡ Τουρκία μετά ἀπό κάποιαν περίοδον ἠθελημένης ὑπνώσεως ἢρχισε τελευταίως νά ἐπανέρχηται καί πάλιν εἰς τήν περιγραφήν τῆς χώρας της ὡς «Γαλάζιας Πατρίδος».

Οἱ Τοῦρκοι πάντοτε πονηροί ἐπέλεξαν εἰς τήν Τουρκικήν τήν λέξιν «Mavi», ἡ ὁποία μπορεῖ νά σημαίνῃ, συμφώνως πρός τά λεξικά, τρία χρώματα: τό μώβ (purple), τό βαθύ μπλέ (deep blue) καί τό γαλάζιον! Προσωπικῶς ὁ γράφων θά ἐπροτίμα τήν πρώτην σημασίαν τῆς λέξεως mavi, ἢτοι τοῦ μώβ (purple), χρώματος διότι πράγματι αὐτή εἶναι ἱστορικῶς ἡ ἀπόχρωσις, ἣτις ταιριάζει ἂριστα μέ τόν βίον καί πολιτείαν τῆς χώρας αὐτῆς.

Πῶς; Ἁπλούστατα ὃταν ἑνώσῃ τις τό μπλέ χρῶμα τῆς θαλάσσης μέ τό κόκκινον ἐκ τοῦ αἳματος τῶν Ἑλλήνων καί τῶν Ἀρμενίων,τούς ὁποίους οἱ Τοῦρκοι κατέσφαξαν, τότε πράγματι ἑνωνόμενον τό μπλέ μέ τό κόκκινον μᾶς δίδουσιν ἐπακριβῶς τό χρῶμα μώβ (purple)!

Ὃμως ἀναγινώσκομεν εἰς τόν Ἑλληνικόν Τύπον κτλ., ὃτι προτιμᾶται νά δίδηται εἰς τό Χρῶμα Mavi ἡ σημασία τοῦ Γαλάζιου Χρώματος, ἢτοι π.χ. Mavi Vartan = Γαλάζια Πατρίδα.

Μέ τήν σημασίαν ὃμως αὐτήν μᾶς ἀναγκάζει τοῦτο νά διατυπώσωμεν ἡμεῖς οἱ Ἓλληνες μίαν ἰσχυροτάτην ἀντίθεσιν καί διαμαρτυρίαν, καθ’ ὃτι ἡ «Γαλάζια Θάλασσα» δέν εἶναι πρωτότυπος φράσις ἢ περιγραφή τῶν Τούρκων, ἀλλά μία «κλεμμένη» φράσις ἀπό διαπρεπῆ Γάλλον Πολιτικόν, Ἱστορικόν καί Περιηγητήν εἰς Ἑλλάδα καί τούς Ἁγίους Τόπους, τόν François-Auguste-René de Chateaubriand, ὃστις ὑπῆρξε τό ἀντικείμενον τῆς περυσινῆς ὁμιλίας τοῦ ὑποφαινομένου διά τήν Γαλλοφωνίαν.

            Ἐπειδή δέ κατά τήν ὁμιλίαν τοῦ γράφοντος εἰς μίαν αἲθουσαν ἠδύνατο νά εἶναι παρών μόνον περιωρισμένος ἀριθμός ἀτόμων, κατωτέρω παραθέτω τό σχετικόν ἀπόσπασμα ἐκ τῆς ὁμιλίας, διά νά τό γνωρίσωσι καί οἱ ἐκλεκτοί ἀναγνῶσται τῆς «ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ», τό τι εἶπεν ὁ René de Chateaubriand διά τήν θάλασσαν τῆς Ἑλλάδος:

            Τό ἀπόσπασμα ἒχει ὡς κάτωθι:

            «Ἐνᾧ ἦτο ἀκόμη βαθύ σκοτάδι ἐξεκίνησεν ἡ ὁμάς των ἀπό τήν Μεθώνην διά τήν Κορώνην, πρός συνάντησιν ἐκεῖ τοῦ Γάλλου Προξένου κ. Vial. Διασχίζοντες ἂλλοτε μέν ἐλαιῶνας καί ἂλλοτε ὑψηλά βουνά μέ γκρεμούς ἢ ἀγόνους περιοχάς, ἢρχισαν ἐν τέλει νά κατηφορίζωσι πρός τήν Κορώνην, ὃπου ἒβλεπον εἰς τό βάθος κάτω χαμηλά τόν λιμένα τῆς πόλεως.

            Εἰς Κορώνην ἒτυχον πολύ θερμῆς ὑποδοχῆς ὑπό τοῦ Γάλλου Προξένου κ. Vial, εἰς τόν ὁποῖον ὁ François-Auguste-René de Chateaubriand παρέδωσε τήν συστατικήν ἐπιστολήν τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Γαλλίας Ἐξοχωτάτου κ. de Talleyrand-Périgord διά νά τήν δεικνύῃ εἰς τούς Προξένους τῆς Γαλλίας πρός καλυτέραν φροντίδα καί ἐξυπηρέτησίν του.

            Ὁ κ. Βιάλ ἐφιλοξένησε τόν François-René de Chateaubriand εἰς τήν οἰκίαν του. Ἀπό τό παράθυρον τοῦ δωματίου του ὁ de Chateaubriand ἒβλεπε νά ἁπλώνηται ἒμπροσθέν του ἡ μαγευτική θάλασσα τῆς Μεσσήνης «ζωγραφισμένη μέ τό πιό ὂμορφον Γαλάζιον Χρῶμα, πού εἶδε ποτέ.» Αὐτήν τήν ἀναφοράν διά τό ὡραιότερον Γαλάζιον χρῶμα τῶν Ἑλληνικῶν θαλασσῶν, πού εἶδε ποτέ ὁ πολυταξειδευμένος François-René de Chateaubriand, πρέπει νά τό ἒχῃ πολύ καλῶς ὑπ’ ὂψιν του ὁ κ. Erdogan, ὃτι τό εἶπεν ἂλλος, πολύ περισσότερον μορφωμένος ἀπό αὐτόν, ὁ Γάλλος πολυτάξειδος περιηγητής René de Chateaubriand πρό 220 ἐτῶν, καί μάλιστα διά τήν Ἑλλάδα καί ὂχι διά τήν Τουρκίαν, τήν ὁποίαν ἐπίσης ἐπεσκέφθη.

            Ἡ ἀκριβής περιγραφή τοῦ René de Chateaubriand εἰς τά Γαλλικά εἶναι: « Je voyais de ma fenêtre la mer de Messénie peinte du plus bel azur ». Ὁ Erdogan ἦλθε καί πάλιν δεύτερος εἰς τό Γαλάζιον χρῶμα, τό ὁποῖον ἒχουσιν αἱ μοναδικαί Ἑλληνικαί θάλασσαι. Βεβαίως οἱ Τοῦρκοι εἶναι παγκοσμίως γνωστοί ὡς εἰδικοί εἰς τήν κλοπήν παντός ἀγαθοῦ, ὑλικοῦ ἢ πνευματικοῦ, ἀπό τάς χώρας πού ἒχουν κυριεύσει καί καταληστεύσει μέ τάς σφαγάς των. Εἶναι καλῶς γνωσταί αἱ περιπτώσεις τῆς Ἁγίας Σοφίας καί τῆς Μονῆς τῆς Χώρας εἰς Κωνσταντινούπολιν ὡς καί ἡ ἐπικρεμαμένη ἀπειλή διά τήν Παναγίαν Σουμελᾶ εἰς Καππαδοκίαν.»

Ἂνευ ἂλλου σχολίου διατελῶ,

Μέ τούς καλυτέρους χαιρετισμούς μου,

Λάμπης Γ. Κωνσταντινίδης

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 11/5/2024 #ODUSSEIA #ODYSSEIA