///

Λάμπης Κωνσταντινίδης: Τά ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΑ: Εἶναι ὀρθή ἡ ὀνομασία των;

Εἶναι ἀξιοπρόσεκτον καί συνάμα παράξενον τό πῶς οἱ ἂνθρωποι διά τῆς συνεχοῦς ἐπαναλήψεως μιᾶς λέξεως ὑπό τῶν ΜΜΕ, ἒστω καί λανθασμένως ἐκφραζομένης, εὐκόλως ἀποδέχονται τήν λέξιν ταύτην καί μηχανικῶς τήν ἐπαναλαμβάνουσιν χρησιμοποιοῦντες μάλιστα αὐτήν εἰς τό καθημερινόν λεξιλόγιόν των. Κατά τήν ἂποψιν τοῦ γράφοντος μία τοιαύτη λέξις εἶναι καί ἡ κάτωθι: Ἀντιβίωσις καί Ἀντιβιωτικά.

Ἂς ἲδωμεν τήν σύνθεσιν τῆς λέξεως αὐτῆς καί τί ἀκριβῶς σημαίνουσιν αἱ συνθετικαί λέξεις, αἱ ὁποῖαι τήν ἀπαρτίζουσι:

Α΄ Συνθετικόν τῆς λέξεως: Ἡ πρόθεσις «ἀντί» σημαίνει: τό ἐναντίον ἢ τό ἐνάντιον, τό ἀντίθετον, τό κατά τινός.

Τό Β΄ Συνθετικόν: Παράγεται ἐκ τοῦ ῥήματος βιόω, -ῶ ἢ βιώνω (οὐσ. ὁ βίος, ἐπίθ. βιωτικός ἢ βιοτικός). Ἡ λέξις βιωτικός σημαίνει: τόν ἀνήκοντα ἢ τόν ἒχοντα σχέσιν μέ τήν ζωήν – τόν βίον, τόν πρός τήν ζωήν κατάλληλον, τόν βιώσιμον.

Ἂρα ἡ σύνθετος λέξις «ἀντιβιωτικόν(-ά)» σημαίνει: τό ἐναντίον τοῦ ἀνήκοντος ἢ ἒχοντος σχέσιν μέ τήν ζωήν, ἢτοι τό ἀντίθετον πρός τήν βιωσιμότητα καί πρός τήν ζωήν.

Ἐφ’ ὃσον λοιπόν ἡ λέξις «ἀντιβιωτικόν» μᾶς παραπέμπει ἀκριβῶς εἰς τό ἀντίθετον τῆς βιωσιμότητος καί κατά τῆς ζωῆς, πῶς πρέπει νά ὀνομάζωνται τά φάρμακα, τά ὁποῖα καταπολεμοῦσι τάς ἐσωτερικάς μολύνσεις εἰς τόν ὀργανισμόν μας ὃταν ἀσθενῶμεν καί μᾶς βοηθοῦσι εἰς τήν ἐπαναφοράν τοῦ ὀργανισμοῦ μας εἰς τήν κανονικήν μας ζωήν;

            Κατά τήν ταπεινήν γνώμην τοῦ γράφοντος, ἡ λέξις ἡ ὁποία ἁρμόζει διά τά φάρμακα αὐτά εἶναι: ΕΠΙΒΙΩΤΙΚΑ, διότι μᾶς βοηθοῦσι νά ἐπιβιώνωμεν ἐκ τῶν ἐσωτερικῶν μολύνσεων εἰς τόν ὀργανισμόν μας, αἱ ὁποῖαι ἀπειλοῦσι τήν ζωήν μας, τήν ὓπαρξίν μας – τόν βίον μας. Ὂχι ἡ λέξις Ἀντιβιωτικά, τά ὁποῖα ἐπί λέξει μᾶς λέγουσιν ὃτι εἶναι ἐναντίον τῆς Ὑγείας καί τῆς Ζωῆς μας, δηλ. εἶναι ἐναντίον τῆς ἐπιβιώσεώς μας!

            Ἡ λέξις ἐπιβιωτικός (ἐπιβιωτικόν, -ά) παράγεται ἐκ τοῦ ῥήματος ἐπιβιόω,(-ῶ), ἐπιβιώνω, τό ὁποῖον σημαίνει ἐπιζῶ. Τό παραγόμενον ἐκ τοῦ ῥήματος οὐσιαστικόν, ἡ ἐπιβίωσις, σημαίνει: τό νά ξεπεράσῃ καί νά ζήσῃ τις ἒπειτα ἀπό κάτι κακόν (ἀσθένειαν, δυστύχημα, ἀκραῖον φυσικόν φαινόμενον κτλ.), τό νά ἐπίζῇ τις ἑνός κακοῦ. Ἡ λέξις δέ ἐπίβιος εἰς τήν Ἀρχαίαν σημαίνει τόν ἐπιζῶντα. Ἂρα τά Ἐπιβιωτικά βοηθοῦσι τόν Ὀργανισμόν μας, ἢτοι ὃλους ἡμᾶς, νά κατανικῶμεν τά ἐντός μας μικρόβια καί μολύνσεις καί νά ἐπιζῶμεν σοβαρῶν ἀσθενειῶν καί ἂλλων κακῶν καταστάσεων τοῦ ὀργανισμοῦ μας.

            Εὐχαριστῶν διά τήν φιλοξενίαν,

                                                                                                Λάμπης Γ. Κωνσταντινίδης

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 2/2/2024 #ODUSSEIA #ODYSSEIA