/

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών/τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (16.11.2023)

Εγκρίθηκε χθες 15.11.2023 από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστο Στυλιανίδη, η 1η τροποποίηση του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών/τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5123938, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΑΔΑ: ΨΣΞΦ4653ΠΩ-Ω0Ι).

Ειδικότερα:

i.          Στην Ενότητα 1.3 «Μεθοδολογία υλοποίησης της Πράξης»/ παραγράφος 1/ υποπερίπτωση (γ)/ η ΣΗΜΕΙΩΣΗ Δ: διαμορφώνεται ως εξής: «Στην περίπτωση που ο/η σπουδαστής/τρια είναι εξαρτώμενο τέκνο και υπόχρεος για υποβολή αυτοτελούς (ατομικής) φορολογικής δήλωσης, προστίθεται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και το ατομικό του εισόδημα και το άθροισμα αυτών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το προαναφερόμενο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του ενός. Στην περίπτωση που ο/η σπουδαστής/τρια δεν είναι εξαρτώμενο τέκνο και είναι υπόχρεος για υποβολή αυτοτελούς (ατομικής) φορολογικής δήλωσης, λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό του εισόδημα το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ».

ii.          Στην παράγραφο 2.1 ¨Αντικείμενο¨, η δεύτερη επισήμανση διαμορφώνεται ως εξής: «Η οικονομική ενίσχυση στους δικαιούχους σπουδαστές/τριες ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 δύναται να καταβάλλεται έως τις 28/06/2024 κατόπιν υποβολής αίτησης και κατάθεσης των προβλεπόμενων δικαιολογητικών πληρωμής από τους σπουδαστές, στην αντίστοιχη Α.Ε.Ν. όπου φοιτά καθένας από αυτούς, εντός της τασσόμενης προθεσμίας (29/03/2024) και προώθησης αυτών στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του ΥΝΑΝΠ. Στη συνέχεια υποβάλλονται στη ΓΔΟΥ του ΥΝΑΝΠ πίνακας ανάλυσης της οικονομικής ενίσχυσης, με τα στοιχεία των ωφελούμενων σπουδαστών, το συνολικό ποσό της δαπάνης, καθώς και το καθαρό πληρωτέο ποσό σε κάθε δικαιούχο, μαζί με την κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών που τηρούνται από τη Δ.ΕΚ.Ν.».

iii.         Στην παράγραφο 2.6 ¨Διαδικασία καταβολής οικονομικής ενίσχυσης¨/ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, η παράγραφος 2 διαμορφώνεται ως εξής: «Οι δικαιούχοι σπουδαστές/τριες της οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλουν σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, όπως αναφέρεται στο Υπόδειγμα 1, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Οι αιτήσεις των δικαιούχων σπουδαστών/τριών για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης του ακαδημαϊκού έτους 2022-23, θα υποβάλλονται έως τις 29/03/2024. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική αυτή ημερομηνία, δεν θα γίνονται δεκτές. Οι αιτήσεις των δικαιούχων σπουδαστών υποβάλλονται, μαζί με τα δικαιολογητικά της ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β, στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο/η σπουδαστής/τρια. Αιτήσεις των οποίων τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, δεν θα γίνονται δεκτές. Αιτήσεις των οποίων τα δικαιολογητικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις (βλ. παρ. 1.3 του παρόντος), θα απορρίπτονται. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά για οποιοδήποτε λόγο.

iv.         Στην παράγραφο 2.6 ¨Διαδικασία καταβολής οικονομικής ενίσχυσης¨/ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, η παράγραφος 4 διαμορφώνεται ως εξής: «Αφού πραγματοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος πληρότητας και κανονικότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, από τα ορισμένα με Ημερήσια Διαταγή (Η.Δ.) στελέχη της Α.Ε.Ν., οι Α.Ε.Ν. υποβάλλουν στη γραμματεία της Δ.ΕΚ.Ν. έως τις 30/04/2024 τα ακόλουθα:

α. Αιτήσεις σπουδαστών, ως το Υπόδειγμα 1, με τα συνημμένα δικαιολογητικά (όπως και το Υπόδειγμα 6).

β. Κατάσταση δικαιούχων σπουδαστών/τριών οικονομικής ενίσχυσης [Σύστημα Λογιστικών Φύλλων (EXCEL)], ως το Υπόδειγμα 2, στο οποίο βεβαιώνεται από την Α.Ε.Ν. ότι ο/η σπουδαστής/τρια έχει υποβάλει επίσης και τα απογραφικά δελτία εισόδου-εξόδου (Έντυπα Ι και ΙΙ).

γ. Πιστοποιητικό της Α.Ε.Ν., ως το Υπόδειγμα 3.

Τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα στη Δ.ΕΚ.Ν., ενώ το «β. Κατάσταση δικαιούχων σπουδαστών/τριών» υποβάλλεται και ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιμη μορφή (excel) στη Δ.ΕΚ.Ν. (dekn@hcg.gr).

Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Γραφείο Επικοινωνίας & Ενημέρωσης

Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2

Πειραιάς Τ.Κ.: 185 10

Τηλ.: 2131371728, email:press@yna.gov.gr

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 16/11/2023 #ODUSSEIA #ODYSSEIA