//

Λάμπης Κωνσταντινίδης: Διά τό Κυπριακόν Μουσεῖον

Ἒχω ἀναγνώσει, ὡς καί ὃλος ὁ κόσμος, διά τήν συστηματικήν κλοπήν καί μεταπώλησιν ἀρχαίων ἀνεκτιμήτου ἀξίας κοσμημάτων καί τιμαλφῶν τοῦ Βρεταννικοῦ Μουσείου ὑπό τοῦ «εἰδήμονος καί ἐμπίστου» ὑπαλλήλου τοῦ Μουσείου Peter John Higgs.

Τό γεγονός αὐτό ἒφερεν εἰς τήν μνήμην μου ἀπομεμακρυσμένας παιδικάς, δύναμαι νά εἲπω, ἀναμνήσεις, ὃταν, μικρός ἀκόμη, εἶχε διαπραχθῆ ἡ ἀνεξιχνίαστος μέχρι σήμερον μεγάλη καί πολύκροτος «κλοπή» ἀπό τό ἰδικόν μας Κυπριακόν Μουσεῖον ανεκτιμήτου ἀξίας χρυσῶν τιμαλφῶν. Ἐνθυμοῦμαι καλῶς, πολύ μικρός ὢν, ὃτι ἐπί ἀρκετόν καιρόν ἡ κλοπή αὓτη ἐσχολιάζετο εὐρέως εἰς τήν οἰκογένειάν μου καί ἐν γένει εἰς τήν Κυπριακήν κοινωνίαν, καθώς οἱ καλλιεργημένοι ἂνθρωποι τῆς ἐποχῆς ἀντελαμβάνοντο πλήρως τό μέγεθος τῆς κλοπῆς αὐτῶν τῶν ἀρχαίων κοσμημάτων.

            Ἡ κλοπή θά πρέπῃ νά ἒγινεν, ἐξ ὃσων ὡς νεαρόν παιδίον ὑπολογίζω, κατά τήν διάρκειαν τῆς δεκαετίας περίπου τοῦ 1940. Ἢκουα τά διάφορα σχόλια εἰς τήν οἰκογένειαν μου, ὃτι ἐν ἀντιθέσει πρός τάς ἀνακοινώσεις καί ἰσχυρισμούς τῶν Ἀγγλικῶν Ἀρχῶν, ὃτι δηλ. ἡ κλοπή ἦτο ἒργον ἒξωθεν κλεπτῶν, ἡ κοινή γνώμη ἐπίστευεν ὃτι ἡ κλοπή ἒγινεν ἒσωθεν ὑπό τῶν ἰδίων τῶν Ἀγγλικῶν Ἀρχῶν, καθώς πολύ καλῶς ἐγνώριζον τήν ἀξίαν τῶν ἀρχαίων κοσμημάτων καί τούς ἦτο πολύ εὒκολον νά τά ἀποσπάσωσι καί μεταφέρωσι ταῦτα εἰς Ἀγγλίαν, προφανέστατα εἰς τό Βρετανικόν Μουσεῖον.

            Βεβαίως, ὡς κλοπιμαῖα, θά πρέπῃ νά ἐφυλάττοντο εἰς τά ὑπόγεια ἂδυτα θησαυροφυλάκια τοῦ Βρεταννικοῦ Μουσείου μακράν ἀπό τά βλέμματα τῶν καθημερινῶν ἐπισκεπτῶν τοῦ Μουσείου, ἂλλως θά ἀπεκαλύπτετο ἡ ἱστορικῶς καταγραφεῖσα κλοπή ἐκ τοῦ Κυπριακοῦ Μουσείου.

            Σκοπός τοῦ παρόντος ἂρθρου εἶναι, ὃπως ἐπαναφέρω τήν πολύκροτον αὐτήν ὑπόθεσιν τῆς κλοπῆς ἀπό τό Κυπριακόν Μουσεῖον, ὃπως τοῦτο ἀναδιφήσῃ εἰς τά Ἀρχεῖά του τά τῆς κλοπῆς τῶν ἀνεκτιμήτου ἀξίας ἀρχαίων κοσμημάτων καί ἐξετάσωσι ἐάν μεταξύ τῶν κλαπέντων καί πωληθέντων ὑπό τοῦ Peter John Higgs περιλαμβάνονται καί τά τότε κλαπέντα Κυπριακά τιμαλφῆ.

Εὐχαριστῶν διά τήν φιλοξενίαν,

Λάμπης Γ. Κωνσταντινίδης

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 8/9/2023 #ODUSSEIA #ΟDYSSEIA