/

Αναστολή λειτουργίας των μονάδων προσχολικής αγωγής

Ο  Δήμαρχος  Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:

1.         Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.         Το άρθρο 75 παρ. Ι περίπτ. στ υποπερίπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.

3.         Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010.

4.         Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998.

5.         Το με αριθμ αρ 5071/24-01-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ Ελλάδας & Ιονίου Δ/νση Πολιτικής Προστασίας περί έκτακτου δελτίου  Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων-Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα.

6.         Την από 25-01-2023 Eπικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αναστολή λειτουργίας των μονάδων προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακοί  σταθμοί, παιδικοί σταθμοί, μονάδες απασχόλησης νηπίων) αρμοδιότητας του Δήμου Αργοστολίου την Πέμπτη  26-01-2023, λόγω της επέλασης επικίνδυνων καιρικών  φαινομένων σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ.

                                                 Ο Δήμαρχος  Αργοστολίου

                                                Θεόφιλος Μιχαλάτος    

Κοιν/ση:

1.         Α/Δημάρχους Δήμου Αργοστολίου

2.         Π.Ε. Κεφαλληνίας

3.         Αυτοτελές Τμήμα  Πολιτικής Προστασίας

4.         Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας

5.         Σύνδεσμος «ΟΚΑΠ»

6.         Μ.Μ.Ε.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 25/1/2023 #ODUSSEIA #ODYSSEIA