Λάμπης Κωνσταντινίδης: Περί τῆς εὐστοχίας τῶν βολῶν τοῦ Ῥωσσικοῦ Στρατοῦ

Ἀκούομεν εἰς τό Ῥαδιόφωνον καί βλέπομεν εἰς τήν Τηλεόρασιν καθημερινῶς, ὃτι Ῥωσσικαί ὀβίδες/πύραυλοι πλήττουσι πολυκατοικίας καί κοινωφελῆ ἱδρύματα εἰς τάς διαφόρους πόλεις τῆς Οὐκρανίας προξενοῦντες ἀπειράριθμα θύματα μεταξύ ἀθώων ἀμάχων ἡλικιωμένων κάι γυναικοπαίδων. Εἰς τάς ἀπείρους διαμαρτυρίας τῆς Οὐκρανίας καί τῆς Δύσεως γενικώτερον, ἡ στρατιωτική ἡγεσία τῶν Ῥώσσων ἀρνεῖται τοῦτο ἰσχυριζομένη πάντοτε, ὃτι ὁ στόχος των εἶναι μόνον στρατιωτικαί ἐγκαταστάσεις.

Ἡ ἂποψις τοῦ γράφοντος εἶναι ὃτι οἱ Ρῶσσοι πρέπει νά ἐγκαταλείψωσι αὐτόν τόν ἰσχυρισμόν των, διότι ἐν τέλει γελοιοποιοῦνται διεθνῶς! Διά τόν κάτωθι ἁπλούστατον λόγον: Ἐάν πράγματι αὐτοί στοχεύωσι στρατιωτικούς στόχους, ἀλλά αἱ ὀβίδες/πύραυλοι των κτυποῦσι κατοικίας καί κοινωφελῆ ἱδρύματα προκαλοῦσαι χιλιάδας θύματα εἰς νεκρούς καί πληγωμένους, τότε αὐτό σημαίνει ὃτι ὁ στρατός των καί αἱ πυροβολαρχίαι των εἶναι, ὡς λέγονται εἰς τοιαύτας περιπτώσεις, διά τά «πανηγύρια»! Ἀφοῦ ἀλλοῦ στοχεύουν καί ἀλλοῦ πλήττουν τά βλήματά των! Ὡς λέγεται δέ εἰρωνικῶς εἰς τήν ἀργκώ τῶν στρατιωτικῶν: «Ἁπλῶς στέλλουν τά βλήματά των εἰς τόν γάμον τοῦ Καραγκιόζη!» Ὃμως ἐάν δεχθῶμεν αὐτήν τήν ἐκδοχήν τῶν Ῥώσων, δυστυχῶς μέ τήν ἀδεξιότητα τοῦ στρατοῦ των σκοτώνουν ἀθώας ψυχάς. Καί δι’ αὐτό εἶναι ὑπόλογοι.

Ὁπότε, ἐάν αὐτή ἡ θέσις δέν ἰσχύει καί ὁ στρατός των καί αἱ πυροβολαρχίαι των εἶναι καλῶς ἐξησκημέναι καί «πρώτης τάξεως» καί δέν ἀστοχοῦσι, τότε αὐτομάτως ἀποδεικνύεται ὃτι σκοπίμως πλήττουσι τάς πολυκατοικίας καί τά κοινωφελῆ ἱδρύματα μέ τά ἀπειράριθμα ἀθῶα θύματα, τά ὁποῖα προκαλοῦσι εἰς γέροντας καί γυναικόπαιδα πού χάνουν καθημερινῶς τήν ζωήν των. Δι’ αὐτό ὃμως βεβαίως εἶναι ὑπόλογοι διά σοβαρώτατα ἐγκλήματα πολέμου καί ὀφείλουν νά λογοδοτήσωσι.

Εὐχαριστῶν διά τήν φιλοξενίαν,

Λάμπης Γ. Κωνσταντινίδης

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ,14/7/2022 #ODUSSEIA #ODYSSEIA