Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Μεταπτυχιακές Σπουδές με αντικείμενο τις Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της Φιλοξενίας και τον Τουρισμό

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της Φιλοξενίας και τον Τουρισμό» είναι ένα νέο πρόγραμμα, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Τμήματος Τουρισμού και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το ΔΠΜΣ έχει ως στόχο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων αξιοποίησης των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στον κλάδο του Τουρισμού και των επιχειρήσεων φιλοξενίας με σκοπό την ανάπτυξη αλλά και τη διαχείριση της καινοτομίας σε αυτούς.

Το ΔΠΜΣ καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων σε τομείς όπως η αναλυτική μεγάλων δεδομένων, οι συνεργατικές εφαρμογές, το κινητό υπολογίζειν, οι τεχνολογίες διαχείρισης ανθρωπιστικών δεδομένων, οι έξυπνες τεχνολογίες και η ψηφιακή αναπαράσταση στον τομέα του Τουρισμού. Έχει διάρκεια 1,5 έτος και είναι εφικτή η εξ αποστάσεως παρακολούθηση – σε ποσοστό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία – των θεωρητικών διαλέξεων μέσω σύγχρονων εργαλείων τηλε-εκπαίδευσης.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος, οι φοιτητές θα πρέπει να επιτύχουν σε 9 υποχρεωτικά μαθήματα και 4 επιλογής, ενώ θα πρέπει να εκπονήσουν και διπλωματική εργασία.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 είναι διαθέσιμη στο https://tourism.ionio.gr/gr/news/24107/

Η υποβολή των αιτήσεων έχει διάρκεια έως και τις 22/07/2022.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΔΠΜΣ:https://tourism.ionio.gr/ditour/gr/online-application/

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ,21/6/2022 #ODUSSEIA #ODYSSEIA