Λάμπης Κωνσταντινίδης: Τι συμβαίνει μέ τούς ἡγέτας τῆς Ῥωσσίας;

            Ὁ γράφων, ὡς εἷς ἁπλοῦς πολίτης, θά ἢθελε νά ἐκφράσῃ δύο ἀπορίας, αἱ ὁποῖαι τόν ἀπασχολοῦσι ἐν σχέσει πρός τήν ἐπίθεσιν τῆς Ῥωσσίας κατά τῆς Οὐκρανίας, καθώς ὁ ἀπρόκλητος αὐτός πόλεμος ἒχει δικαίως ἐπισύρει τήν παγκόσμιον κατακραυγήν κατά τῆς ἐπιτεθείσης χώρας.

            Αἱ δύο ἀπορίαι αἱ ὁποῖαι διακατέχουσι τόν γράφοντα εἶναι ἡ μία Πολιτικῆς ὑφῆς καί ἡ ἂλλη Θρησκευτικῆς. Εἶναι δέ αἱ κάτωθι:

            α) Πολιτική: Ὁ Πρόεδρος τῆς Ῥωσσίας τήν 24ην Ὀκτωβρίου, 2021, δηλ. 4 (τέσσαρας) ἀκριβῶς μῆνας πρό τῆς ἐπιθέσεως κατά τῆς Οὐκρανίας τήν 24ην Φεβρουαρίου, 2022, εἰς βαρυσήμαντον ὁμιλίαν του διά τάς θέσεις τῆς χώρας του εἰς τά παγκόσμια προβλήματα εἶπε τάς κάτωθι πολύ σοφάς καί ἀνταξίους ἑνός συνετοῦ ἡγέτου ἀπόψεις:

            «Ἡ Ἀνθρωπότης» εἶπεν «ἐδῶ καί 3 (τρεῖς) δεκαετίας ἒχει εἰσέλθει εἰς μίαν νέαν περίοδον, ὃταν ἐδημιουργήθησαν αἱ βασικαί συνθῆκαι διά τό ΤΕΛΟΣ τῆς στρατιωτικο-πολιτκῆς καί ἰδεολογικῆς ἀντιπαραθέσεως»!

            Ἐπίσης ἐξέφρασε τήν ἀνησυχίαν του βλέπων τήν «τεχνολογίαν νά ὑπερβαίνῃ τήν ἀνθρωπίνην σκέψιν». Ὑπεστήριξε δέ τήν μεγάλην ἀξίαν «τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς» καί ἐκάλει εἰς παγκόσμιον συνεργασίαν διά τήν προστασίαν ταύτης μέ τήν βοήθειαν τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν (Ο.Η.Ε.).

            Ἀνεφέρθη ἀκόμη καί «εἰς τάς κλιματικάς ἀλλαγάς καί τήν ἐπιδείνωσιν τοῦ περιβάλλοντος, ὡς ἐπίσης καί εἰς τό δρᾶμα τῆς πανδημίας ἐκ τοῦ Κορωνηϊοῦ καί τόν ἐλλειπῆ ἒλεγχον ταύτης ἐπί παγκοσμίου κλίμακος. Κατέκρινε δέ τήν παρατηρουμένην ἀνισότητα τῆς διανομῆς τοῦ πλούτου παγκοσμίως καί εἰσηγεῖτο τόν ἒλεγχον τούτου διεθνῶς, καθώς ὁ ὑπάρχων ἒλεγχος ἦτο ἀνεπαρκής.»

            Εἶμαι βέβαιος ὃτι οἱ πάντες θά συμφωνῶσι μέ τήν σύνεσιν τῶν λόγων τοῦ ἡγέτου αὐτῆς τῆς μεγάλης χώρας. Πῶς συμβαίνει λοιπόν ἐντός 4 μόνον μηνῶν μετά ἀπό τήν ἐκφώνησιν τοιαύτων βαρυσημάντων θέσεων νά προετοιμάσῃ καί νά ἐξαπολύσῃ μίαν αἱμοβόρον ἐπιδρομήν εἰς γειτονικήν του καί ὁμόθρησκον χώραν; Ποία σύγχυσις διακατέχει τήν ἡγεσίαν τῆς Ῥωσσίας; Θά ἦτο πρέπον οἱ εἰδικοί ἐπί τοῦ σκέπτεσθαι νά ἑρμηνεύσωσι τό πολύ παράδοξον αὐτό φαινόμενον.

            β) Θρησκευτική: Ἡ δευτέρα ἀπορία τοῦ γράφοντος ἀφορᾷ τόσον τόν Πολιτικόν ὃσον καί τόν Θρησκευτικόν ἡγέτας τῆς Ῥωσσίας. Εἶναι γνωστόν ὃτι εἰς τήν Ῥωσσίαν ὁ Ἃγιος Βασίλειος τιμᾶται ἰδιαιτέρως εἰς τοιοῦτον μάλιστα βαθμόν, ὣστε ἡ κεντρική πλατεῖα τῆς πρωτευούσης, ἡ Ἐρυθρά Πλατεῖα, κοσμεῖται μέ τόν ἐπιβλητικόν καί ἀριστουργηματικῆς τέχνης Καθεδρικόν Ναόν ἀφιερωμένον εἰς τόν Ἃγιον αὐτόν.

            Ἡ μεγάλη ἀπορία τοῦ γράφοντος εἶναι πῶς ἢ διατί οἱ δύο αὐτοί ἡγέται δέν ἐφαρμόζουσι τήν διδασκαλίαν τοῦ ὠς ἂνω σεπτοῦ πολιούχου Ἁγίου των καί ἀμφότεροι ἐπιτρέποντες εὐλογοῦσι τάς δολοφονίας ἀθώων ἀμάχων γερόντων, γυναικῶν καί παιδίων καί μάλιστα εἰς ἓνα ἐπιβληθέντα εἰς αὐτούς πόλεμον.

            Διατί γράφω αὐτά; Διότι θά πρέπῃ νά γνωρίζωσι καλῶς τήν διδασκαλίαν καί διδάγματα τοῦ πολιούχου Ἁγίου των, τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, καί μάλιστα περισσότερον ὃλων νά τά ἐφαρμόζωσιν. Ὁ Ἃγιος Βασίλειος ἐδίδαξε διά τούς ἐν πολέμῳ εὑρισκομένους, ὃτι «ἐπ’ οὐδενί λόγῳ ἐπιτρέπεται ἡ θανάτωσις καί δολοφονία ἐχθρῶν ἐκτός τοῦ πεδίου τῆς μάχης». Μάλιστα δέ εἶναι γνωστόν ὃτι ὁ Ἃγιος Βασίλειος εἶχεν ἀφορίσει ἀπό τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἐπί 20 ἒτη, ὃσους εἶχον σκοτώσει ἐκτός μάχης. Πιθανώτατα ὁ ἡγέτης τῆς Ῥωσσίας νά μήν ἐγνώριζε ταῦτα. Ὃμως ὁ Ἐκκλησιατικός ἡγέτης θά ἠδύνατο κάλλιστα νά τοῦ τό ὑποδείξῃ, ἀντί νά «σεκοντάρῃ» καί αὐτός τά γινόμενα … Βλέπομεν λοιπόν, ὃτι ὁ Ἃγιος Βασίλειος, ὁ πολιοῦχος Ἃγιος τῆς Ῥωσσίας, δέν ὑπῆρξε μόνον διά νά δίδῃ δῶρα τήν Πρώτην τοῦ Ἒτους!…

Εὐχαριστῶν διά τήν φιλοξενίαν,

Λάμπης Γ. Κωνσταντινίδης

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 3/6/2022 #ODUSSEIA #ODYSSEIA