Λάμπης Κωνσταντινίδης: ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΡΩΝΗΪΟΥΣ DELTA ΚΑΙ OMIKRON;

Κατά τό τελευταῖον δίμηνον ἀναγιγνώσκομεν εἰς ἢ/καί ἀκούομεν ἀπό τά ΜΜΕ διά τήν ἐπέλασιν τῆς νέας μεταλλάξεως τοῦ Κορωνηϊοῦ, τῆς Ὂμικρον, καί σπεύδομεν καί πάλιν πανικόβλητοι βασιζόμενοι ἐπί τῶν κατ’ ἀνάγκην ἐπιβαλλομένων αὐστηρῶν μέτρων ὑπό τῆς Κυβερνήσεως καί τῶν Ἰατρῶν / Ἐπιδημιολόγων, διά νά προστατευθῶμεν ἀπό αὐτήν τήν νέαν παραλλαγήν τοῦ Κορωνηϊοῦ, ὁ ὁποῖος, ὡς φαίνεται, δέν μᾶς ἀφήνει οὒτε πρός στιγμήν νά ἡσυχάσωμεν. Γίνονται δέ πανταχόθεν ἀναλύσεις ἐπί ἀναλύσεων διά τήν νέαν αὐτήν ἰϊκήν ἐμφάνισιν, τήν τοῦ Ὂμικρον, διά νά ἐξαχθῶσιν αἱ πρῶται ἀσφαλεῖς στατιστικαί.

Θά ἢθελον λοιπόν νά παρακαλέσω, ὃπως ἐπιτραπῇ εἰς τόν γράφοντα, νά ἐκφέρῃ ἐπί τοῦ θέματος τῶν ἰῶν κάποιας ἰδικάς του ἀπόψεις, ὡς ὁ ἲδιος τάς ἀντιλαμβάνεται, ἲσως κατά κάποιον διαφορετικόν τρόπον, πλέον εὒληπτον καί ἀντιληπτόν, πιστεύω, εἰς τό εὐρύ κοινόν.

Ἡ ἂποψις τοῦ γράφοντος λοιπόν, ὡς βλέπει τό θέμα αὐτό, εἶναι ὃτι σήμερον εὑρισκόμεθα πρό μιᾶς δραματικῆς μάχης καί ἀναμετρήσεως μέχρι τελικῆς νίκης μεταξύ δύο ἰῶν ἢ μικροβίων, οἱ ὁποῖοι (ἰοί) ἢ τά ὁποῖα (μικρόβια) ἒχουν ὡς πεδίον μάχης των τόν ἀνθρώπινον ὀργανισμόν μας, δηλ. ἐκείνους τούς ἀνθρώπους, τούς ὁποίους ἑκάστοτε ἐπιλέγουσι καθ’ ὃτι ἀπροετοιμάστους καί ἀνεμβολιάστους, ὡς καταλλήλους ἢ μᾶλλον ὡς κατάλληλα πεδία ἀναμετρήσεως τῶν δύο ἰῶν καί νά «λύσωσι» τάς μεταξύ των διαφοράς πρός τελικήν ἐπικράτησιν τοῦ ἑνός ἐκ τῶν δύο ἐπί τοῦ ἂλλου!

Ἀκριβῶς ὃπως δύο στρατοί ἐπιλέγουσι τόν τόπον ἢ πεδίον τῆς ἀναμετρήσεώς των, ἢ ἁπλούστερον, ὃπως δύο ὁμάδες ἐπιλέγουσι τό ποδοσφαιρικόν ἢ ἂλλον γήπεδον, ἀναλόγως τοῦ ἀθλήματος, εἰς τό ὁποῖον θά ἀναμετρηθῶσι. Βεβαίως κατά τήν ἀναμέτρησίν των τά περί οὗ ὁ λόγος μικρόβια μετατρέπουσι τό ἐπιλεγέν γήπεδον τῆς ἀναμετρήσεώς των, δηλ. τόν ἀνθρώπινον ὀργανισμόν μας, ἀπό μερικῆς μέχρι καί τελείας ἀκαταλληλότητός του διά περαιτέρω χρῆσίν του! Κατά τήν ἀναμέτρησιν αὐτήν, εἰς τά γήπεδα σπεύδουσι πρός ἀποκατάστασίν των οἱ εἰδικοί, ἢτοι οἱ ἰατροί καί ἐπιδημιολόγοι, καί πλειστάκις ἐπιτυγχάνουσιν μετά ἀπό πολλούς κόπους καί προσπαθείας νά ἀποκαταστήσωσι τά πεδία καί νά τά ἐπαναφέρωσιν εἰς τήν προτέραν κατάστασίν των πρός συνέχισιν τῆς ἀπροσκόπτου χρήσεώς των. Δυστυχῶς ὃμως, πολλά γήπεδα (ἀνθρώπινοι ὀργανισμοί), παρά τάς ἀόκνους προσπαθείας τῶν εἰδημόνων, δέν ἐπιδιορθώνονται πλέον καί τά γήπεδα αὐτά καταλήγουσι μετατρεπόμενα μετά ἀπό ὀλίγον καιρόν εἰς «τόπον χλοερόν» περιπίπτοντα εἰς πλήρη ἀχρηστίαν!

            Παραμένομεν ὃμως εἰς τούς δύο ἰούς ἢ μικρόβια, τό Δέλτα καί τό Ὂμικρον. Οἱ ἐπιστήμονες μᾶς πληροφοροῦσιν, ὃτι ἐκ τῶν δύο ἀναμετρουμένων ἰῶν ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος θά ἐπικρατήσῃ καί ἐκτοπίσῃ τελικῶς τόν ἂλλον, εἶναι ὁ νεοεμφανισθείς Ὂμικρον, καθ’ ὃτι εἶναι κατά πολύ εὐελικτώτερος (ταχύτερον διαδιδόμενος) τοῦ Δέλτα, πρᾶγμα τό ὁποῖον τοῦ ἐπιτρέπει νά ἀναπτύσσηται μέ πολύ γρηγορώτερον ῥυθμόν, 3 καί 4 φοράς ἢ καί περισσοτέρας ἀπό τόν Δέλτα. Αὐτό μᾶς ὁδηγεῖ καί εἰς ἓν πανάρχαιον δίδαγμα ἐκ τῆς Βίβλου, εἰς τήν ἀναμέτρησιν τοῦ μικροῦ τό δέμας Δαυΐδ μέ τόν πανίσχυρον Γολιάθ. (Πρός Θεοῦ – Αὐτοί οἱ δύο δέν ὑπῆρξαν μικρόβια ἀλλά ἂνθρωποι!).

            Ἐξ αὐτοῦ τοῦ διδάγματος ἐξάγεται ἡ στρατηγική ἀρχή, ἣτις ἰσχύει μέχρι καί τῆς σήμερον, ὃτι δηλ. δέν εἶναι ὁ δυνατός ἀλλά δυσκίνητος πού νικᾷ εἰς τάς ἀναμετρήσεις, ἀλλά ὁ πλέον εὐκίνητος καί εὐέλικτος, ἒστω καί ἐάν ἒχῃ ὀλιγώτερα μέσα εἰς τήν διάθεσίν του. Ἲδε εἰς τήν πρᾶξιν καί τήν Ἐπανάστασιν τῶν Ἑλλήνων τῷ 1821 κατά τῶν Τούρκων καί τό Ἒπος τοῦ 1940.

            Ἐπανερχόμεθα ὃμως καί πάλιν εἰς τό θέμα τοῦ Κορωνηϊοῦ καί συγκεκριμένως εἰς ἒν ἂρθρον τοῦ γράφοντος τοῦ παρελθόντος ἒτους εἰς τήν ἒγκριτον Ἐφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ τῆς 25ης Μαρτίου, 2021. Εἰς τό ἂρθρον αὐτό ὁ γράφων ἐξέφραζε τήν δυσπιστίαν του διά τήν τότε διατεινομένην προέλευσιν τοῦ Κορωνηϊοῦ ἀπό τάς νυκτερίδας καί τούς ὂφεις κτλ., αἱ(οἱ) ὁποῖαι(-οι) εἰς χώρας τῆς Ἀσίας τρώγονται ὡς delikatessen ! Διά τόν ἁπλούστατον λόγον ὃτι αἱ νυκτερίδες καί οἱ ὂφεις κτλ. ὑπάρχουσιν ἐπί τῆς Γῆς ἀπό ἑκατομμυρίων ἐτῶν καί ἀποτελοῦσι πατροπαράδοτον ἒδεσμα τῶν λαῶν αὐτῶν καί οὐδέποτε ἀνεφέρθησαν ἢ ἐγράφησαν εἰς κείμενα τῶν χωρῶν των, ὃτι ἐπαρουσιάσθησαν ποτέ τοιαῦτα περιστατικά λοιμῶν εἰς τήν Ἱστορίαν των.

            Ὡστόσον ὁ γράφων εἰς τό ἀνωτέρω ἂρθρον του τῆς 25/3/2021 προέτεινε τήν πολύ προκεχωρημένην τότε, ἲσως καί κάπως ἐπαναστατικήν ἂποψιν, ὃτι δυνατόν ὁ ἰός αὐτός νά προῆλθε ἀπό τό Διάστημα καί νά ὑπῆρχε ἐντός μετεωριτῶν ἢ πετρωμάτων, ἢ ἂλλως πῶς, τά ὁποῖα μετέφερον οἱ ἀστροναῦται ἀπό τούς διαφόρους πλανήτας ἢ δορυφόρους των, τούς ὁποίους ἐπισκέπτονται τούς καιρούς μας πολύ συχνά διά τῶν ἐξελιγμένων πλέον διαστημοπλοίων.

            Ἐπί τοῦ θέματος ἢ μᾶλλον τῆς πιθανότητος αὐτῆς εἶναι καλόν νά γνωρίζωμεν ὃτι ἢδη εἰς Ἀμερικήν ἒχει ἐκδοθῆ σχετικόν βιβλίον ὑπό τόν τίτλον Ender’s Shadow, τό ὁποῖον πραγματεύεται εἰς τό πῶς οἱ ἐπιστήμονες θά πρέπῃ νά προστατεύσωσι τήν Γῆν ἀπό πιθανήν εἰσβολήν καταστρεπτικῶν ἐξωγηΐνων ἐντόμων καί παρομοίων μικρο-ὀργανισμῶν. Ἡ διατύπωσις εἰς τήν ἀνακοίνωσιν τοῦ ὡς ἂνω βιβλίου εἰς τά Ἀγγλικά ἒχει ὡς ἐξῆς: « (The Earth) should defend itself from total destruction at the hands of insect-like aliens! »

            Εὐχαριστῶν διά τήν φιλοξενίαν,

                                                                                                Λάμπης Γ. Κωνσταντινίδης

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 21/1/2022 #ODUSSEIA #ODYSSEIA