Παράταση Προσωρινών ρυθμίσεων κυκλοφορίας και διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της Εθνικής Οδού Νο 50 (Αργοστόλι – Σάμη) λόγω εκτέλεσης έργων

     Ο    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

       Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

    α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».

    β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

         «Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και

          ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

    γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής  

         Αστυνομίας».

     δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής    

         Αστυνομίας».

      ε) Την υπ’ αριθμ’ 19/2021 από 20-11-2021 Απόφασή μας (ΑΔΑ: 6ΖΝ146ΜΤΛΒ-ΑΘΨ). 

     ε)  Το υπ’ αριθ. 97280/23799 από 30-11-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

          της Π.Ε. Κεφαλληνίας.  

     και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων  και την εξυπηρέτηση του κοινού,  

                      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο 

 α)  Την παράταση ισχύος του άρθρου 1 της ανωτέρω (ε) απόφασης μας και ορίζουμε ότι η προσωρινή εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πεζών και  όλων των οχημάτων  σε τμήμα της Εθνικής Οδού Νο 50 (Αργοστόλι – Σάμη στην θέση «Αγία Βαρβάρα») και συγκεκριμένα από την διασταύρωση στη θέση «Μύλος Πετρία» έως την διασταύρωση με αγροτική οδό προς Αργοστόλι, για λόγους ασφαλείας λόγω συνέχισης εργασιών για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Κοπή, περισυλλογή και απομάκρυνση πεσμένων δέντρων στις θέσεις ‘’Μύλος Πετρία’’ και ‘’Γύρος Λάσσης’’ στο Δήμο Αργοστολίου της Π.Ε. Κεφαλληνίας»,   θα ισχύει για το χρονικό διάστημα από τις  30-11-2021  έως και τις 4-12-2021 και για τις ώρες από 08.30’ έως την 16.30’ καθημερινά. Από την 16.30’ ώρα καθημερινά, μετά το πέρας των εργασιών της ημέρας και έως την 08.30΄ ώρα της επόμενης ημέρας, η οδός θα δίνεται κανονικά στην κυκλοφορία.

 β)  Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα  2,3,4,5 και 6 ανωτέρω (ε) απόφασής μας.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 30/11/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA