Άδειες Νέων Φυτεύσεων Αμπελώνων έτους 2021

Η Δ/νση Αγροτικής οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει ότι σύμφωνα με την Αρ.2933/327864/19-11-2021ΥΑ (ΑΔΑ 6Ξ3Ρ4653ΠΓ-ΘΕΗ) όσοι επιθυμούν να αιτηθούν άδεια νέας φύτευσης αμπελώνα με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από την 23η Νοεμβρίου μέχρι και την 23η Δεκεμβρίου2021.

Η  ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται το ένα (1) στρέμμα.

Τα Κριτήρια Προτεραιότητας  και  η βαθμολογία τους  που αφορούν την ΠΙΝ είναι τα εξής:

Α. Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι) (3 βαθμοί)

Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος  i) βιολογικοί αμπελώνες ii) αμπελώνες με σύστημα  ολοκληρωμένης  διαχείρισης (1 βαθμός)

Γ. Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς i) περιοχές με υψόμετρο άνω των 500 μ ii) μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους (1 βαθμός)

Εκτάσεις που προορίζονται  για νέα φύτευση στο πλαίσιο της  διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεωνi) Η αμπελουργική εκμετάλλευση του αιτούντος είναι ίση ή μεγαλύτερη των  3στρ.  έως  και 30 στρ (2,45 βαθμοί)ii) Η αμπελουργική εκμετάλλευση του αιτούντος είναι μεγαλύτερη των 30  στρ.(3,5 βαθμοί)

Ε. Προηγούμενη συμπεριφορά παραγωγού (1,5 βαθμός)

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας όπως αυτά αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στην οποία γίνονται οι αιτήσεις. (Ταυτότητα, εκκαθαριστικό, δικαιολογητικά κατοχής της έκτασης ή ενοικιαστήρια διάρκειας τουλάχιστον για επτά έτη κ.λπ.).

Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών, κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του.

Οι άδειες νέων φυτεύσεων ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία της χορήγησης τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα.

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 30/11/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA