Λάμπης Κωνσταντινίδης: ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΝΑ ΜΗ ΠΡΟΚΑΛΩΣΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

            Παρακολουθῶν κάποιος τάς Ἑλληνο-Τουρκικάς ἀναμετρήσεις σημειώνει ὃτι πλεῖσται ἐξ αὐτῶν ἐπαναλαμβάνονται, βεβαίως μέ κάποιας παραλλαγάς, αἳτινες ἀκολουθοῦσι τάς ἐν τῷ μεταξύ ἐπισυμβαινούσας ἱστορικάς ἐξελίξεις.

            Ἐξετάζων λοιπόν τά συμβάντα Ἑλληνο-Τουρκικά γεγονότα διαπιστώνεται ὃτι εἰς πλείστας περιπτώσεις, ἡ ἀνωτέρω ἐκφραζομένη ἂποψις περί τῶν ἀναμετρήσεων μεταξύ Ἑλλήνων καί Τούρκων αὗται ἀπέβησαν ὑπέρ τῶν Ἑλλήνων καί τῶν συμμάχων των καί ἀρνητικῶς διά τούς Τούρκους. Πρός ὑποστήριξιν τῆς θέσεως ταύτης παραθέτω μερικά ἁπτά παραδείγματα:

            α) Κατά τήν περίφημον Ναυμαχίαν τῆς Ναυπάκτου τῷ 1571, ὃταν αἱ Δυτικαί Δυνάμεις ἀντελήφθησαν, ὃτι ἡ συμπεριφορά καί προκλητικότης τῶν Τούρκων εἶχε φθάσει τότε εἰς σημεῖον πέραν τῆς ἐπιτρεπομένης ἀνοχῆς των, αὗται συνησπίσθησαν εἰς μίαν μεγάλην ναυτικήν δύναμιν, εἰς τήν ὁποίαν ἒλαβον μέρος καί πλεῖστοι Ἓλληνες ναυτικοί, ὡς ὁ Juan de Fouca (Ἰωάννης Φωκᾶ), καί διέλυσαν τόν Τουρκικόν στόλον εἰς τά ἐξ ὧν συνετέθη.

            β) Ἓν ἂλλο παράδειγμα, καθ’ ὁλοκληρίαν Ἑλληνικόν, εἶναι κατά τήν Ἑλληνικήν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821, ὃταν ἡ μακροχρόνιος δουλεία καί καταπίεσις τῶν Ἑλλήνων ὑπό τῶν Τούρκων εἶχε καί πάλιν φθάσει εἰς τό ἀπροχώρητον ἀνοχῆς της ὑπό τῶν καταπιεζομένων Ἑλλήνων. Ἀποτέλεσμα ταύτης ὑπῆρξαν αἱ ἀλλεπάλληλοι ἧτται, τάς ὁποίας ὑπέστησαν οἱ Τοῦρκοι, ἂνκαι πάνοπλοι καί ὑπερτεροῦντες ἀριθμητικῶς, ὑπό τῶν ἀνδρείων ἐλάχιστα ἐξωπλισμένων Ἑλλήνων ἀγωνιστῶν καί ἡ ἐν τέλει ἀνακήρυξις τοῦ ἐλευθέρου ἀνεξαρτήτου Ἑλληνικοῦ Κράτους τῷ 1828.

            γ) Τό αὐτό βλέπομεν νά συμβαίνῃ, ὃταν ἡ προκλητικότης τῶν Τούρκων ὑπερέβη ἐκ νέου τά ὃρια ἀνοχῆς τῶν Δυτικῶν Δυνάμεων, ἢτοι τῆς Ἀγγλίας, Γαλλίας καί Ῥωσσίας, αἱ ὁποῖαι τότε συνησπίσθησαν εἰς μίαν παντοδύναμον ναυτικήν δύναμιν καί κατετρόπωσαν τόν Τουρκικόν στόλον εἰς μίαν ἂλλην περίφημον ναυμαχίαν, ἐκείνην τοῦ 19ου αἰῶνος – τήν Ναυμαχίαν τοῦ Ναυαρίνου τῇ 20η Ὀκτωβρίου, 1827.

            δ) Καί ἀκόμη ἡ συνέχισις τῶν Ἑλληνικῶν ἐπιτυχιῶν καί ἐκδίωξις τῶν Τούρκων ἀπό τά Ἑλληνικά ἐδάφη εἰς Μακεδονίαν καί Θράκην κατά τούς Βαλκανικούς πολέμους τοῦ 1912 – 1913. Ἀποτέλεσμά των ἡ διάλυσις τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας των.

            Δυστυχῶς, ὡς γνωστόν, μαστίζουσι τήν Ἑλληνικήν φυλήν σοβαρά ἐλαττώματα, τά ὁποῖα ἐστοίχισαν πολύ εἰς τό Ἒθνος μας, συμπεριλαμβανομένων καί ἡμῶν τῶν Κυπρίων. Τά ἐλαττώματα εἶναι αἱ ἐμφύλιοι ἒριδες καί αἱ πολιτικαί ἀντιζηλίαι, τά ὁποῖα πλειστάκις κατεβαράθρωσαν τάς νίκας τῶν Ἑλλήνων. Τρανόν παράδειγμα ὑπῆρξεν ἡ Μικρασιατική καταστροφή τοῦ 1921 – 23, τήν ὁποίαν ἐξεμεταλλεύθησαν πλήρως οἱ Τοῦρκοι πρός ὂφελός των μέ τά γνωστά θλιβερώτατα ἀποτελέσματα δι’ ἡμᾶς τούς Ἓλληνας. Ὁπότε καί αἱ σύμμαχοι χῶραι ἀπογοητευθεῖσαι ἀπό τήν στάσιν μας ἐστράφησαν ὑπέρ τῶν Τούρκων καί τούς ἐβοήθησαν παντοιοτρόπως. Ἒτσι αἱ πρῶται λαμπραί Ἑλληνικαί νίκαι μετετράπησαν εἰς τραγικήν ἧτταν. Τό ἲδιον ἀποτέλεσμα εἶχε καί ἡ πολιτική κατάστασις εἰς Κύπρον τῷ 1974.

            Σήμερον παρατηροῦμεν τούς Τούρκους νά ὀρέγωνται καί πάλιν Ἑλληνικά ἐδάφη καί τάς Ἑληνικάς Νήσους τοῦ Αἰγαίου καί θαλάσσας τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου καί νά ἒχωσι ξεχάσει τά παθήματά των. Δι’ αὐτό καί κομπάζουσι ποικιλοτρόπως.

            Νά προσέξωσιν ὃμως καί νά παύσωσι νά παρενοχλῶσι τήν Ἑλλάδα, διότι, ὡς ἐγράφη καί εἰς τήν ἀρχήν τοῦ παρόντος ἂρθρου, ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνει ἑαυτήν καί νά ἒχωσιν αὐτό ὑπ’ ὂψιν των. Ἂλλως κινδυνεύουσι νά ὁδηγήσωσι τά πράγματα εἰς νέας πανωλεθρίας διά τούς ἰδίους, φθάνει ἡμεῖς οἱ Ἓλληνες νά ἒχωμεν διδαχθῆ πολύ καλῶς ἀπό τά ἱστορικά ἐλαττώματά μας τῶν ἀντιζηλιῶν καί ἐρίδων μεταξύ μας κυρίως κατά τάς ὣρας τῆς ἐπιτυχίας καί τῆς νίκης, διά νά μή τά ἐκμεταλλεύωνται ὑπέρ των οἱ ἐχθροί μας.

Εὐχαριστῶν διά τήν φιλοξενίαν,

Λάμπης Γ. Κωνσταντινίδης

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 2/11/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA