Αναστολή λειτουργίας σχολικών Μονάδων Δήμου Αργοστολίου

Ο  Δήμαρχος  Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:

1.         Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.         Το άρθρο 75 παρ. Ι περίπτ. στ υποπερίπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.

3.         Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010.

4.         Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998.

5.         Το υπ΄ αριθμ. 186393/14-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με θέμα Πρόγνωση Καιρικών Φαινομένων και ΗΧΠΚΠ

6.         Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας αυτών

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αναστολή λειτουργίας όλων των μονάδων Α`/θμιας, Β`/θμιας Εκπαίδευσης  καθώς και  των μονάδων προσχολικής αγωγής αρμοδιότητας του Δήμου Αργοστολίου την Παρασκευή 15-10-2021.                                               

Ο Δήμαρχος  Αργοστολίου

                                                Θεόφιλος Μιχαλάτος    

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 14/10/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA