Σε τροχιά υλοποίησης σημαντικά έργα ποιότητας των υδάτων και φύλαξης σπάνιου γενετικού υλικού για την Τράπεζα Σπόρων

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν μια σειρά από έργα τα οποία έχει σχεδιάσει και δρομολογήσει η Αντιπεριφέρεια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με στόχο να ανταποκριθεί σε πολλές προκλήσεις και ανάγκες που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών σε κάθε νησί του Ιονίου. Παραλληλα αναδεικνύεται η ετοιμότητα τόσο για την ποιότητα, όσο και για την ποσότητα των προγραμμάτων που αυτη την στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μετά την έγκρισή τους απο την Οικονομική Επιτροπή Ιονίων Νήσων, οι εισηγήσεις που θα τεθούν σε διαδικασία υλοποίησης αφορούν την βελτίωση της ποιότητας υδάτων αλλά και την αναζήτηση, συγκέντρωση, έλεγχο και φύλαξη σπάνιου γενετικού υλικού για την Τράπεζα Σπόρων.

Ειδικότερα, εγκρίθηκαν οι ακόλουθες εισηγήσεις της Αντιπεριφέρειας Ευρωπαικών Προγραμματων:

•           Έγκριση νέων τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού έργου: “Εργασίες επισκευής, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αντλιοστασίων Δήμου Λευκάδας” στο πλαίσιο της πράξης “Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools – SAVE WATER” που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Interreg “Greece-Albania 2014-2020” προϋπολογισμού 150.000 ευρω (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), της ΣΑΕΠ 5226, 2018ΕΠ52260019.

•           Έγκριση εκτέλεσης, τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου, ύστερα από την αναγκαία επικαιροποίηση της διακήρυξης: “Επισκευή,  εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση αντλιοστασίων ΔΕΥΑ Κερκυρας” στο πλαίσιο της πράξης “Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools – SAVE WATER” που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα εδαφικής Συνεργασίας Interreg “Grecce – Albania 2014-2020” προϋπολογισμού 153.264  ευρω (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), της ΣΑΕΠ 5226, 2018ΕΠ52260019.

•           Έγκριση σχεδίου Διακήρυξης Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με τίτλο “Εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για την Οργάνωση και εφαρμογή διαδικασιών αναζήτησης, συγκέντρωσης, ελέγχου και φύλαξης σπάνιου γενετικού υλικού για την Τράπεζα Σπόρων” του έργου διασυνοριακής συνεργασίας “Addressing joint Argo – and Aqua – Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development” (B.E.S.T.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Επίσης ξεκινάει το έργο “Επισκευή, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση αντλιοστασίων ΔΕΥΑ Κέρκυρας: Εργασίες αντικατάστασης Η/Μ εξοπλισμού”, προϋπολογισμού 61.736,00 ευρω (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δρ. Κωνσταντινος Καποδίστριας δήλωσε πως “Σημαντικός παράγοντας στην υλοποίηση των προγραμμάτων Interreg  είναι η ωριμότητα της υποβληθείσας πρότασης  και η συνδρομή των υπηρεσιών. Ενώ για την αρχική ένταξη χρηματοδότησης αρκεί η ιδέα, στην πορεία οι γραφειοκρατικές συνθήκες δημιουργούν καθυστερήσεις σημαντικών έργων για τα Ιόνια Νησιά. Παρόλα αυτά προχωράμε…Ευχαριστώ τις υπηρεσίες της Λευκάδας, την Τεχνική Υπηρεσία της Κέρκυρας, την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της ΠΙΝ καθώς και την ΔΕΥΑ Κέρκυρας για την συνδρομή και συμβολή τους”

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 29/9/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA