/

Παράταση προθεσμίας Αιτήσεων Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης για «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της CoViD-19»

Το Τμήμα Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής μας για την αρ. πρωτ. 1836/8-9-2021 (ΑΔΑ: 9ΨΦΥ4653ΠΓ-ΥΛΚ) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης για την Δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της CoViD-19», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

H οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε ιδιοκτήτες ενεργών αλιευτικών σκαφών, τα οποία φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) ή ημερολόγιο γέφυρας και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, με ημερομηνία έναρξης 16-7-2021 & ώρα 12.00 και ημερομηνία λήξης 30-9-2021 & ώρα 14.00.

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 10/9/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA