/

Λάμπης Κωνσταντινίδης: ΟΙ ΗΓΕΤΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΔΕΝ ΑΙΣΧΥΝΟΝΤΑΙ;

            Παρακολουθοῦντες τά τελευταῖα δύο ἒτη τήν στάσιν τῶν σημερινῶν ἡγετῶν τῶν Τούρκων πραγματικῶς αὓτη ξενίζει κάθε σοβαρόν καί ἀντικειμενικόν πολίτην. Εἶναι πράγματι ἀπίστευτον τό τί συμβαίνει μέ τήν συμπεριφοράν τῶν ἡγετῶν τῶν Τούρκων, οἱ ὁποῖοι θέλουσι νά θεωρῶνται, καί ὃτι ἀνήκουσι εἰς τήν Δυτικήν πολιτισμένην νοοτροπίαν καί τόν Δυτικόν τρόπον τοῦ συμπεριφέρεσθαι.

            Ὃμως ἐκ τῶν πράξεων των οἱ ἡγέται τῶν Τούρκων διαλαλοῦσιν εἰς ὃλον τόν κόσμον, ἐκθέτοντες δυστυχῶς δι’ αὐτούς καί τόν λαόν των, ὃτι πολύ ἀπέχουσιν ἀπό τοῦ νά θεωρῶνται πολιτισμένοι καί κατ’ ἐπέκτασιν καί ἡ χώρα καί ὁ λαός των, ὃταν οἱ ἡγέται αὐτοί συμπεριφέρονται μέ ἀγενέστατον καί θρασύτατον τρόπον πρός τούς ἂλλους λαούς καί τούς γείτονάς των. Τί εἲδους «πολιτισμός» εἶναι αὐτός, ὃταν οἱ ἡγέται αὐτοί καθυβρίζουσι σεβαστούς καί εὐπρεπεῖς ἡγέτας τῶν ἂλλων χωρῶν καί λαῶν, οἱ ὁποῖοι τούς συμβουλεύουσιν εὐγενέστατα διά κάποιους λανθασμένους χειρισμούς, ἀπόψεις ἢ πράξεις των. Ἀκόμη δέ χειρότερον μέ τούς ὁποίους ὑποτίθεται ὃτι εἶναι καί «σύμμαχοι»! Ἡ συμπεριφορά τῶν Τούρκων ἡγετῶν πρός τούς συναδέλφους των τῶν ἂλλων χωρῶν εἶναι κάθε ἂλλον παρά «συμμαχική»! Τοὐναντίον αὓτη ἡ συμπεριφορά των οὐδόλως διαφέρει ἀπό ὑβρίζοντας ἀλητόπαιδας καί ἀγυιόπαιδας, οἳτινες συχνάζουσι εἰς τάς τρωγλοσυνοικίας τῶν μεγαλοπόλεων, παρά εἰς «ἐκλεπτισμένους» ἡγέτας…

            Καί ὂχι μόνον αὐτό. Μέ πόσον θρᾶσος καί ἀναίδειαν, δύναταί τις νά εἲπῃ, μποροῦν καί παρουσιάζονται εἰς τά διεθνῆ βήματα ἀντικρύζοντες τούς συνομιλητάς των χωρίς νά ἐρυθριῶσιν ἢ νά στενοχωρῶνται διά τάς ὓβρεις πού ἐξεστόμισαν κατ’ αὐτῶν καί νά ἀλλάζωσι τάς θέσεις των καί ὑπαρχούσας ἐνυπογράφους συμφωνίας τῆς χώρας των; Ὡσάν νά ἀλλάζωσι ἁπλῶς τό ὑποκάμισόν των! Τοιαύτη συμπεριφορά πολύ ἀπέχει ἀπό τό τί εἶναι ἡ «ἒντιμος καί εἰλικρινής διπλωματία». Τοὐναντίον αὐτό εἶναι ἒνδειξις ἐλλείψεως αἰδοῦς καί εὐγενείας! Πῶς εἶναι δυνατόν νά κοιτάζωσι τούς συνομιλητάς των μέ εἰλικρίνειαν εἰς τά μάτια, κατάμματα, ὡς λέγομεν, ὃταν αὐτοί εἲτε τούς καθυβρίζωσιν, εἲτε ἀλλάζωσι τάς θέσεις των ἢ ἀκυρώνωσι τάς ὑπογραφάς των κάθε φοράν; Καί πῶς μπορεῖς νά ἀναπτύξῃς σχέσεις ἐμπιστοσύνης μέ τούς συνομιλητάς σου, ὃταν ἀλλάζῃς τάς θέσεις σου κατά πῶς «θά σοῦ δόξῃ»; Λόγῳ τῆς στάσεώς των αὐτῆς ἐξ οὗ καί ὁ δοθείς τίτλος εἰς τό παρόν ἂρθρον: «Αὐτοί οἱ Τοῦρκοι ἡγέται δέν αἰσχύνονται;»

            Ὃταν δέ αἱ φίλιαι χῶραι ἐν τῷ συνόλῳ των τούς ὑποδεικνύωσι κάποια λάθη των, αὐτοί τούς ἀνταπαντοῦσι μέ χυδαιότητας. Δέν εἶναι δυστυχῶς εἰς θέσιν νά ἀντιληφθῶσιν, ὃτι παρ’ ὃλην τήν γειτνίασίν των πρός τάς δυτικάς πολιτισμένας χώρας, αὐτοί μέ τόν γνωστόν ἀπαίσιον καί χυδαῖον τρόπον των, πού θά ἒπρεπε μετά ἀπό 500 ἒτη γειτνίασεως νά τούς εἶχεν ἐπηρεάσει καί ἀλλάξει τόν ἀρχικόν χαρακτῆρά των πρός τό καλύτερον καί τό εὐγενέστερον, ἐν τούτοις βλέπουσιν οἱ πάντες, ὃτι οὐδεμία ἀλλαγή ἐπῆλθεν εἰς τόν ἀγροῖκον χαρακτῆρά των, ἀλλά ἐξακολουθοῦσι νά παραμένωσιν οἱ ἲδιοι φθονεροί ἃρπαγες, οἱ ὁποῖοι ἐποφθαλιοῦντες τά ἐδάφη καί τά ἐπιτεύγματα τῶν γειτονικῶν λαῶν των προσπαθοῦσι μέ κάθε τρόπον νά τούς τά ὑφαρπάσωσι καί νά τά ἰδιοποιηθῶσι διά παντός μέσου – μέχρι τῆς βίας καί τοῦ πολέμου.

            Δέν τούς ἀρκεῖ ἡ τεραστία χώρα πού ἀπέκτησαν διά τῶν αἱματηρῶν ἁρπαγῶν πού διέπραξαν οἱ πρόγονοί των, θέλουσι καί ἂλλα καί ἂλλα ἀνήκοντα εἰς ἂλλους λαούς. Τί εἲδους «ἀχορταγία» εἶναι καί αὐτή! Δέν ὑπάρχει οὐδεμία ἀμφιβολία, ὃτι εἰς τό ὑπόβαθρον τοῦ νοός τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν ὑποβόσκει μία πολύ ἐπικίνδυνος νοητική ἀνισορροπία, πολύ ἐπικίνδυνος διά τήν ὑπόλοιπον ἀνθρωπότητα, ἡ ὁποία πρέπει νά ἀνησυχήσῃ ὃλους τούς λαούς καί κυρίως τά ἰσχυρά καί νουνεχῆ κράτη τοῦ Πλανήτου πρός τιθάσσευσιν τῶν τερατωδῶν σκέψεων τῶν νῦν ἡγετῶν τῶν Τούρκων, προτοῦ προκαλέσωσιν ἀνεπανόρθωτον ἀναστάτωσιν εἰς τήν Εὐρώπην καί τό Παγκόσμιον.

            Εἶναι καιρός, πιστεύω, νά ἀντιληφθῶσιν οἱ Τοῦρκοι ἡγέται ὃτι τό γεγονός ὃτι ἢλλαξαν τήν πατροπαράδοτον ἐνδυμασίαν των μέ τήν Εὐρωπαϊκήν ἐνδυμασίαν, μάλιστα φοροῦντες ἐνδυμασίας γνωστῶν maîtres τῆς μόδας, αὐτό οὐδόλως σημαίνει ὃτι αὐτοί ἐξεπολιτίσθησαν! Ὁ Πολιτισμός εἰς τόν ἂνθρωπον δέν ἒγκειται εἰς τήν ἐνδυμασίαν του, ἀλλά εἰς τήν εὐγένειαν ψυχῆς πού ἒχει ἀποκτήσει διά τῆς ὀρθῆς Παιδείας, ἣτις καθοδηγεῖ τούς ἀνθρώπους εἰς τά βήματά των ἐντός τοῦ ὀρθοῦ καί ἠθικοῦ δρόμου καί νόμων. Καί διά τούς ἡγέτας τῶν λαῶν ὁ Πολιτισμός χαρακτηρίζεται ἀπό τά εὐγενῆ αἰσθήματα καί διαθέσεις των ἒναντι τῶν γειτόνων των καί τῶν ἂλλων λαῶν. Ἂλλως ἡ Εὐρωπαϊκή ἐνδυμασία χρησιμεύει διά τούς ἀξέστους καί ὑπούλους πρός ἐπιφανειακήν κάλυψιν καί καμουφλάζ ἀναλλοιώτων ἀγροίκων τρόπων καί σκοπῶν πρός νέαν ἁρπαγήν ξένων κειμηλίων, ἐδαφῶν καί περιουσιῶν.

            Εὐχαριστῶν διά τήν φιλοξενίαν,

                                                                                    Λάμπης Γ. Κωνσταντινίδης

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 2/9/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA