Λάμπης Κωνσταντινίδης: ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.

Πρόκειται περί τῆς ἐκφρασθείσης ἐπισήμου θέσεως, τόσον ἀπό τηλεοράσεως ὂσον καί τῶν ἂλλων Μέσων ἐπικοινωνίας, ὃτι ἡ Κυβέρνησις «δέν ἐπιθυμεῖ νά ἐπέμβῃ εἰς τήν ἀπόφασιν ἑνός ἑκάστου Βαρωσιώτου ἰδιοκτήτου περιουσίας ἐν σχέσει πρός τήν διάθεσιν ταύτης, διότι τοῦτο εἶναι δικαίωμα ἑνός ἑκάστου ἰδιοκτήτου της, πῶς θέλει νά διαθέσῃ ταύτην».

Ἐπειδή δέ ἐξ ὃσων περιῆλθον εἰς γνῶσίν μου δέν ἐλέχθη τί διαφορετικόν ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ καί ὑπό τῶν κομμάτων, δι’ αὐτό προτιμῶ νά ἀναφέρωμαι εἰς τό παρόν ἂρθρον γενικῶς εἰς τήν Πολιτείαν, ἣτις θά περιλαμβάνῃ τήν Κυβέρνησιν, τήν Βουλήν, τά κόμματα τῆς Ἀντιπολιτεύσεως, Δημαρχιακάς Ἀρχάς καί λοιπούς παράγοντας.

Καί τώρα ἐπί τοῦ θέματος: Ὁ γράφων θεωρεῖ, ὃτι ἡ Πολιτεία διαπράττει σοβαρώτατον καί ἀπαράδεκτον λάθος ἐκφράζουσα τήν ἀνωτέρω θέσιν της. Διά τούς ἑξῆς λόγους:

α) Διότι μᾶς διαφεύγει ὃτι ἀπό τῆς Τουρκικῆς εἰσβολῆς τοῦ 1974 καί ἐντεῦθεν, παρ’ ὃλον ὃτι ἒκτοτε δέν ὑπάρχουσιν ἐχθροπραξίαι, ἡ Κύπρος δέν ἒπαυσε νά εὑρίσκηται εἰς ΕΜΠΟΛΕΜΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ μετά τῆς Τουρκίας, ἣτις κατέλαβε τό 37% τοῦ ἐδάφους τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καί τό κατέχει μέχρι τῆς σήμερον. Μάλιστα δέ τελευταίως ὀρέγεται καί προσπαθεῖ νά μᾶς ὑφαρπάσῃ καί ΑΟΖ (κατά θάλασσαν) καί τά Βαρώσια (κατά ξηράν).

β) Εἰς Ἐμπολέμους Καταστάσεις δέν ἐπικρατεῖ τό ἀτομικόν δίκαιον ἢ δικαίωμα εἰς τήν ἰδιοκτησίαν θεωρούμενον τοῦτο ὑπεράνω τῆς Πατρίδος καί τοῦ γενικωτέρου συμφέροντος ταύτης. Νά μή λησμονῶμεν τήν παναρχαίαν συμβουλήν πού μᾶς ἐδόθη: Ὃτι ἡ Πατρίς εἶναι ὑπεράνω καί αὐτῶν ἀκόμη τῶν γεννητόρων μας.

γ) Ἑπομένως ἒχει παρεξηγηθῆ, πιστεύω, ἡ ἒννοια τῆς Δημοκρατικῆς ἀντιλήψεως, ἣτις ἐφαρμόζεται εἰς περιπτώσεις εἰρηνικάς καί ὂχι εἰς περιπτώσεις, πού εἷς πανοῦργος καί δόλιος εἰσβολεύς καταλαμβάνει τό 1/3 τοῦ Κράτους σου καί σήμερον μάλιστα ἀπειλεῖ νά σοῦ καταλάβῃ κατ’ ἒμμεσον τακτικήν καί ἂλλον ἒδαφός σου, αὐξάνων οὓτω τήν κατοχήν τῆς ἁρπαγῆς του εἰς τό 40% τοῦ ἐδάφους τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας!

Ἑπομένως ὑπό τοιαύτας καταστάσεις τό ἀτομικόν δικαίωμα ἰδιοκτησίας περιπίπτει εἰς δευτέραν μοῖραν ἒναντι τοῦ τί εἶναι ὀρθόν διά τήν Πατρίδα.

δ) Τό Κράτος – ἡ Πολιτεία λοιπόν ὀφείλει νά ὁμιλήσῃ καί συμβουλεύσῃ ξεκάθαρα καί νά καθοδηγήσῃ τούς ἀμφιταλαντευομένους ἐκ τῆς στάσεως τῆς Πολιτείας πολίτας της. Ὀφείλει νά εἰσάξῃ, πιστεύω, πάραυτα νόμον, ὃστις θά ἀπαγορεύῃ εἰς οἱονδήποτε πολίτην τήν πώλησιν ἢ καί ἐπικοινωνίαν τῶν πολιτῶν της μέ ἰδιώτας ἢ ἐκπροσώπους τοῦ ἀπειλοῦντος ἐκ νέου τήν ἀκεραιότητα τοῦ ἐδάφους της ἐχθροῦ, πρός τόν σκοπόν τῆς διαθέσεως καί ἐκποιήσεως ἰδιωτικῆς περιουσίας του εἰς τήν ὑπό ἒμμεσον ἀπειλήν πλήρους Τουρκικῆς καταλήψεως της εὑρισκομένην περιοχήν τῆς Ἀμμοχώστου. Ἂλλως μία τοιαύτη πρᾶξις θά ἰσοδυναμῇ μέ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ πρός τήν Πατρίδα. Ἒτσι καθαρῶς καί εὐθαρσῶς!

ε) Αὐτή πρέπει νά εἶναι ἡ ἐπίσημος θέσις τῆς Πολιτείας καί ὂχι αἱ «νερόβραστοι» δηλώσεις, αἱ μεταθέτουσι τό βάρος τῆς ἀποφάσεως ἐπί ἑνός τόσον σοβαροῦ καί κρισίμου θέματος, ἐπί τῶν ὢμων τῶν πολιτῶν τῶν Βαρωσίων, πού ἲσως τινές τῶν ἐπηρεαζομένων νά ἒχωσιν ἀνάγκην οἰκονομικῆς βοηθείας.

στ) Εἰς τάς περιπτώσεις πραγματικῆς δυσπραγίας πολιτῶν τῆς περιοχῆς, ὀφείλει ἡ Πολιτεία νά ἐξεύρῃ ἀμέσως τρόπους βοηθήσεως τῶν δυσπραγούντων πολιτῶν της καί συμπολιτῶν μας, ἀλλ’ ἐπ’ οὐδένί τρόπῳ νά ἐπιτρέψῃ ἒστω καί εἷς Βαρωσιώτης νά πέσῃ εἰς τούς ὀδόντας τοῦ καραδοκοῦντος λύκου Ἐρντογάν καί τοῦ ἐν Κύπρῳ « his master’s voice ».

Ὑπεράνω τῶν δημοκρατικῶν δικαιωμάτων τοῦ πολίτου εὑρίσκεται καί ὑπερέχει πάντοτε ἡ Πολιτεία, ἢτοι ἡ Πατρίς.

Εὐχαριστῶν διά τήν φιλοξενίαν,

Λάμπης Γ. Κωνσταντινίδης


Υ.Γ. Ἐάν κάποιοι παραπλανηθέντες πολῖται ἒχουσιν ἢδη πέσει εἰς τήν Τουρκικήν

παγίδα, ὀφείλει καί ἒχει καθῆκον ἡ Πολιτεία νά τούς καθοδηγήσῃ εἰς τήν ἀκύρωσιν

τῆς ἐπιπολαίου καί πολύ ἐπικινδύνου δεσμεύσεώς των.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 30/7/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA