Τ.Α. Ριζική αλλαγή στους διαγωνισμούς έργων ΕΣΠΑ, Ταμείου Ανάκαμψης,ΕτΕ για αναπλάσεις

• όλα τα τεχνικά έργα και οι μελέτες που χρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ, και

• ειδικότερα, οι διαμορφώσεις – αναπλάσεις και ο σχεδιασμός αστικού εξοπλισμού όλων των κοινόχρηστων χώρων, αν οι μελέτες “εκπονούνται από τεχνικές υπηρεσίες δημόσιας αρχής, φέρουν υπογραφή αρχιτέκτονα και έχει γνωμοδοτήσει επ’ αυτών το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής”.

Με την ίδια απόφαση, μπαίνουν και κάποιοι νέοι « κανόνες» για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς:

– Αυτοί θα διενεργούνται, μόνο εάν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για το έργο που είναι να γίνουν,

– Οι βραβευθέντες σε έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό έργου, θα συμμετέχουν υποχρεωτικά και στην υλοποίηση του και

– Η όλη η σχετική διαδικασία θα εγκρίνεται από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονική

Ακόμη, αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί θα διενεργούνται για :

-Όλα τα πολιτιστικά κτίρια, σε κτίρια εκπαίδευσης άνω των 500 τμ,

-Κτίρια διοίκησης άνω των 500 τμ,

-Σε περίπτωση επεκτάσεων τους, τουλάχιστον από 50% και άνω κλπ

Νέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 6/6/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA