Νέα από την ΠΙΝ: Από τα λόγια στα έργα

Ανάδοχος της σύμβασης του έργου, που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με βάση την ΣΑΕΠ 522(Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας), είναι η εταιρεία, «Μ.& Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.» .

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών έχει καθοριστεί σε δώδεκα (12) μήνες .

Δράση, προϋπολογισμού 1.683.000 ευρώ, για την «Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά» , υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Την ένταξη της Πράξης «Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020», προϋπολογισμού 1.683.000, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Δικαιούχος της πράξης είναι το « ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΚ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Η πράξη περιλαμβάνει την παροχή σε 500 νέους ανέργους της ΠΙΝ (ΝΕΕΤs 15-29 ετών μακροχρόνια άνεργους ηλικίας 29-55 ετών, επαπειλούμενους από φτώχεια), υπηρεσιών συμβουλευτικής, στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης ( θεωρητικής και πρακτικής- συνολικά 300 ώρες/ωφελούμενο) και πιστοποίησης δεξιοτήτων, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Σχέδιο Δράσης.

Στόχος της πράξης είναι να προετοιμαστούν οι ωφελούμενοι ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Απώτερος σκοπός είναι η αναβάθμιση του εργασιακού προφίλ των ωφελουμένων ανέργων προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτεραιότητες της Μελέτης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας ΠΙΝ και η δημιουργία συνθηκών προκειμένου οι ωφελούμενοι να επιτύχουν εργασιακή και κοινωνική ένταξη και να προετοιμαστούν για να προωθηθούν στην αγορά εργασίας (απασχόληση ή αυταπασχόληση).

H πράξη θα υλοποιηθεί με βάση την τήρηση της Ενωσιακής νομοθεσίας, του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020 και με βάση τον Νόμο 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» καθώς και τα περιγραφόμενα στην YA81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.8.2015) Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για προγράμματα ΕΣΠΑ 2014–2020 -Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ από Αρχές Διαχείρισης και ΕΦΔΗ. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/12/2018 και η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2021.

2.331.200 ευρώ από την ΠΙΝ για τη λιμνοδεξαμενή της Εγκλουβής στη Λευκάδα

Τις ενέργειες της ΠΙΝ για την κατασκευή ενός σημαντικού έργου υποδομής στην ορεινή Λευκάδα, όπως είναι η λιμνοδεξαμενή της Εγκλουβής, προσπαθούν, ανεπιτυχώς, να οικειοποιηθούν ορισμένοι πολιτικοί παράγοντες της προηγούμενης περιόδου.

Ευχαριστούμε από την πλευρά μας τον πρώην βουλευτή Λευκάδας, της ΝΔ, κ. Βεργίνη, γιατί με ανακοίνωσή του αναγνωρίζει δημόσια, τη μεγάλη αλήθεια .

Ότι δηλαδή, το σπουδαίο αυτό έργο για την οικονομία της Λευκάδας , «καρκινοβατούσε» περισσότερο από μία δεκαετία, από μελέτη σε μελέτη και από συρτάρι σε συρτάρι των εκάστοτε υπευθύνων παραγόντων και ότι ήλθε η στιγμή, που το έργο αυτό παίρνει το δρόμο της υλοποίησης του, με την ένταξή του στο πρόγραμμα της Αγροτικής Ανάπτυξης, από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την εξασφάλιση της χρηματοδότησής του.

«Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχοντας ως γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των νησιών μας και της τοπικής οικονομίας θέτει σε προτεραιότητα έργα πνοής , έργα που παρέμειναν στις μελέτες και ουδέποτε ενεργοποιήθηκαν, για να γίνουν από τη σημερινή Περιφερειακή Αρχή, πράξη » δήλωσε ο Περιφερειάρχης Ιονίων νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

«Ένα τέτοιο έργο είναι η λιμνοδεξαμενή της Εγκλουβής στη Λευκάδα, προϋπολογισμού 2.331.200 ευρώ, που η ΠΙΝ το βγάζει από το τέλμα και το υλοποιεί», συμπλήρωσε ο Περιφερειάρχης.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 14/12/2018, #ODYSSEIA