ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις 26-01-2017 ημέρα Πέμπτη και  ώρα  10.00 π.μ

Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  απαιτείται  η   κατάθεση   εγγυητικής

επιστολής  συμμετοχής  ύψους 5.158,00 €.

Το  έργο  χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 522 με Κ.Ε. 2014ΕΠ52200002.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ  ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

Eστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 2/1/2017