Εγκρίθηκαν τρία Διασυνοριακά Στρατηγικά Προγράμματα της ΠΙΝ στο πλαίσιο του Interreg 2014 -2020

Το έργο στοχεύει στην διαχείριση στερεών αποβλήτων. Περιλαμβάνεται καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων και δημιουργία green spot στην Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο.

Η συνεργασία με τους Δήμους ορίζεται λεπτομερώς μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων.

Προϋπολογισμός 500.000ευρώ.

2.Πρόταση SAVE WATER- “Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools”.

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη έξυπνου συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης πόσιμου νερού στην οποία περιλαμβάνονται και ενέργειες συντήρησης του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης.

Η πρόταση αυτή εστιάζεται στο Δήμο Κέρκυρας και το Δήμο Λευκάδας για υλοποίηση άμεσων παρεμβάσεων στο υπάρχον δίκτυο, όπως εγκατάσταση μονάδων αντίστροφης όσμωσης, εκσυγχρονισμός αντλητικών συστημάτων και εγκατάσταση κατάλληλων υδρομέτρων.

Για την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων, κρίνεται αναγκαία η σύναψη προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ της ΠΙΝ και της ΔΕΥΑΚ αλλά και του Δήμου Λευκάδας

Στην πρόταση συμμετέχει ως εταίρος και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με φυσικό αντικείμενο την ανάπτυξη του συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης πόσιμου νερού στις περιοχές παρέμβασης.

Προϋπολογισμός 530.000ευρώ.

3. Πρόταση TACTICAL TOURISM- “Targeted actions for the preservation, rehabilitation and promotion of historical, cultural and natural assets encouraging tourism, in the entire GR-AL cross-border area”»

Ο κύριος στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η διαχείριση πολιτιστικών πόρων για την τουριστική ανάπτυξη και περιλαμβάνει έργα υποδομής και συντήρησης κτιρίων πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Το έργο αποσκοπεί να συμβάλλει στη συνολική τουριστική αναβάθμιση της διασυνοριακής περιοχής μέσω στοχευμένων δράσεων στρατηγικής σημασίας. Οι δράσεις αποσκοπούν να αναβαθμίσουν υφιστάμενους ή και να δημιουργήσουν νέους πόλους τουριστικής έλξης στις περιοχές ενδιαφέροντος και περιλαμβάνουν τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του επιλεγμένου ιστορικού, πολιτιστικού και φυσικού πλούτου. Συγκεκριμένα πρόκειται να ενταχθεί το Μουσείο Ιατρικής Ιστορίας, Εθνικής Αντίστασης και Εθνικής Συμφιλίωσης στη Νησίδα Λαζαρέτο Κέρκυρας, με ενέργειες συντήρησης, βελτίωσης της προσβασιμότητας (πλωτή εξέδρα βαρέως τύπου και ράμπα ΑΜΕΑ) και μουσειολογική μελέτη αλλά και κτίριο 100 τμ ιδιοκτησίας της ΠΙΝ στη Παλιά Πόλη της  Λευκάδας (οδός Οδυσσέως) με στόχο να αναδειχθεί ως πολιτιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Ως προς τις δράσεις που αφορούν το Λαζαρέτο, αναγκαία είναι η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Κέρκυρας.

Προϋπολογισμός: 600.000ευρώ.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 30.11.2016