Σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων

Πιο συγκεκριμένα έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην αναγκαιότητα εντατικοποίησης των  ελέγχων στη διακίνηση προϊόντων και εμπορευμάτων ενόψει Εορτών και ο συντονισμός των επιμέρους Υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθεί το αρτιότερο αποτέλεσμα, με την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, για την προστασία του καταναλωτή, την τήρηση των όρων εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και των κανόνων του υγιής ανταγωνισμού.

Επιπλέον, τονίστηκε η ανάγκη επισκόπησης, κωδικοποίησης και επικαιροποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας, αναφορικά με τη διακίνηση των προϊόντων με στόχο την τυποποίηση της διαδικασίας ελέγχων, καθώς και την ισχυροποίηση και ουσιαστικοποίηση των κανόνων εποπτείας της αγοράς.

Eστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 6.4.2016