Επανάληψη διαγωνισμού για την ανάθεση έργου «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Κραναίας-Ελειού

Το  έργο  εντάσσεται  στην  κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό εργασιών 117.516,17 ευρώ και με συνολικό προϋπολογισμό 162.601,63 ευρώ (δαπάνη  εργασιών, Γ.Ε  και  Ο.Ε, απρόβλεπτα  και  αναθεώρηση).

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  συμβατικά  τεύχη  του  διαγωνισμού  (Διακήρυξη, συγγραφή  υποχρεώσεων  κ.λ.π )  από  την  έδρα της  Υπηρεσίας   Δ.Τ.Ε  μέχρι  τις 24-3-2016.

Το  έργο  χρηματοδοτείται  από Πιστώσεις Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 522 με Κ.Α.2014 Ε.Π. 52200002

Προκαταβολή  δεν  θα  χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26713605562671360556 , FAX επικοινωνίας 2671360601, αρμόδια  υπάλληλος Δ. Κακονύκτη.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 21.3.2016