Επανάληψη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάθεση έργου βατότητας δρόμου προς Μυκηναϊκό τάφο Τζαννάτων

Το  έργο  εντάσσεται  στην  κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ  με προϋπολογισμό εργασιών 17.695,00 ευρώ και με συνολικό  προϋπολογισμό 24.390,24 ευρώ (δαπάνη  εργασιών, Γ.Ε  και  Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του  διαγωνισμού(Διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π ) από την έδρα της Υπηρεσίας   Δ/νση Τεχνικών Έργων μέχρι τις 24-3-2016.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 522 με Κ.Α.2014 Ε.Π. 52200002

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26713605562671360556 , FAX επικοινωνίας 26713606012671360601 , αρμόδια  υπάλληλος Δ. Κακονύκτη.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 21.3.2016