Χρηματοδότηση 389.644€ για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων στις παραλίες της ΠΙΝ

Β) Θα επικαιροποιείται ετησίως το Μητρώο Ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης και θα δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού.

Γ) Θα τοποθετηθούν στις ακτές πινακίδες ενημέρωσης του κοινού.

Στόχος του προγράμματος είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων, όπως επιτάσσει το Εθνικό Δίκαιο και οι Κοινοτικές οδηγίες.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, έχει επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 389.644€ και δικαιούχος είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 30η Ιουνίου 2016 και ημερομηνία λήξης η 15η Ιανουαρίου 2022.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 26.2.2016