Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης για το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020

          δράσεις που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών ( παιδικοί/ βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί , ΚΔΑΠ, αντίστοιχες δομές  για ΑμεΑ κλπ ) (δ.δ. 5.280.000 ευρώ ).

          δράσεις για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (δ.δ. 600.000 ευρώ).

          δράσεις  προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας (δ.δ. 1.200.000 ευρώ)

Εγκρίθηκε επίσης η εξειδίκευση και τα κριτήρια επιλογής για την Ολοκληρωμένη χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) στην περιοχή Παλλικής Κεφαλονιάς. Η ΟΧΕ αποτελεί μια τοπική στρατηγική σε περιοχές που αντιμετωπίζουν την πρόκληση της παραγωγικής ανασύνταξης , ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνονται από ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που εγκυμονούν κινδύνους ( π.χ. σεισμοί ).

Σε συνέχεια αυτών , ενέκρινε τον προγραμματισμό των σχετικών προσκλήσεων και των εντάξεων για το έτος 2015.

Η εξειδίκευση των δράσεων και των κριτηρίων επιλογής πράξεων για τους υπόλοιπους τομείς του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων θα γίνει σταδιακά τους επόμενους μήνες.

Η Επ. Πα ενέκρινε ακόμα την Στρατηγική Επικοινωνίας και Πληροφόρησης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 και τον ετήσιο Σχεδιασμό των σχετικών δράσεων για το επόμενο έτος.

Στη συνέχεια ενημερώθηκε για τη Στρατηγική  ‘Εξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΙΝ και την Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική ‘Ενταξη.

Τα στελέχη των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης παρουσίασαν τα βασικά στοιχεία του νέου Συστήματος για τη Διαχείριση και τον ‘Ελεγχο των έργων του ΕΣΠΑ , το σύστημα παρακολούθησης δεικτών αποτελέσματος , το Πλάνο Αξιολόγησης και τις βασικές αρχές του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ( Ο.Π.Σ.) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ< 19.6.2015