ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσια είκοσι έξι ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (2.226.726,71€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η προσφορά με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και τα κατά περίπτωση έντυπα έγγραφα υποβάλλονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν. (ταχ. δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, ΤΚ. 28 100 Κεφαλονιά). Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και 23.7.2015 και ώρα 17:00, η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 29.7.2015 και ώρα 11:00π.μ..

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 26713.60589, φαξ:26710.28078, e-mail: tm_promithion.kef@pin.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος κ. Σπαθής Ευάγγελος, τμήμα προμηθειών της Π.Ε. Κεφαλληνίας, Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι, Κεφαλονιά. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση: www.pin.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ  ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 8.6.2015