ΠΡΟΣΟΧΗ:Όσοι 18άρηδες δεν απογραφούν από 2/1 έως 31/3 θα υπηρετήσουν 1 μήνα επιπλέον στο Στρατό

και έπειτα αυτή θεωρείται εκπρόθεσμη και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να τους επιβληθεί επιπρόσθετη στρατιωτική θητεία ενός μήνα.

Συγκεκριμένα η επιπρόσθετη στρατιωτική θητεία που μπορεί να επιβληθεί ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να φθάσει και τους 3 μήνες σε περίπτωση κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών ή στοιχείων στο απογραφικό δελτίο.

– Ενός (1) μήνα, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής Δελτίου Απογραφής.

– Δύο (2) μηνών, σε περίπτωση μη υποβολής Δελτίου Απογραφής.

– Τριών (3) μηνών, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

Πότε η απογραφή των στρατευσίμων είναι εκπρόθεσμη

Οι στρατεύσιµοι, που υποβάλουν ∆ελτίο Απογραφής από την 1η Απριλίου του έτους που διανύουν το 19ο έτος της ηλικίας τους µέχρι και την προηγούµενη της ηµεροµηνίας αρχικής κατάταξης της κλάσης τους, θεωρούνται ότι το υπέβαλαν εκπρόθεσµα. Μετά την ηµεροµηνία αυτή, θεωρούνται ότι δεν υπέβαλαν ∆ελτίο Απογραφής είτε το καταθέσουν είτε όχι.

Διαμένοντες στο εξωτερικό

Όσοι στρατεύσιμοι διαμένουν στο εξωτερικό µπορούν να απογραφούν στις αρµόδιες Προξενικές Αρχές, συµπληρώνοντας το έντυπο του ∆ελτίου Απογραφής, το οποίο µπορεί να εκτυπωθεί από την ιστοσελίδα της ∆ΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ (www.stratologia.gr) και να το αποστείλουν συµπληρωµένο στην αρµόδια ΣΥ µέσω της αρµόδιας προξενικής αρχής.

Μη εγγεγραμμένοι στα μητρώα αρρένων

Οι µη εγγεγραµµένοι σε µητρώο αρρένων, οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν (αδήλωτοι), προκειµένου να θεωρηθούν ως εµπροθέσµως καταθέσαντες, οφείλουν µέχρι την καθορισµένη προθεσµία από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, να υποβάλουν στην αρµόδια ΣΥ βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε µητρώα αρρένων. Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός µηνός από την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο µητρώο αρρένων.

Στρατεύσιμοι με προβλήματα υγείας

Όσοι έχουν προβλήµατα υγείας, για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, υποβάλλουν ιατρικές γνωµατεύσεις ή βεβαιώσεις.

Ποια στοιχεία θα αναγράφονται στο Απογραφικό Δελτίο των στρατεύσιμων

α. Στρατολογικά στοιχεία, [αρµόδια Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) και Στρατιωτικό Αριθµό (ΣΑ)].

β. Ληξιαρχικά Στοιχεία (Ονοµατεπώνυµο, όνοµα πατέρα και µητέρας, ηµεροµηνία και έτος γέννησης).

γ. Στοιχεία Ταυτότητας [Αριθµό ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας (Α∆Τ) ή διαβατηρίου], Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Μητρώο Αρρένων ∆ήµου στο οποίο είναι εγγεγραµµένος ο στρατεύσιµος.

δ. Πλήρη διεύθυνση διαµονής, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), τηλέφωνα επικοινωνίας.

ε. Γραµµατικές γνώσεις, ειδικές γνώσεις και ικανότητες (ναυταθλητισµός, κολύµβηση, πολεµικές τέχνες, άδεια οδήγησης κλπ.), ξένες γλώσσες και βαθµό γνώσης τους, θρήσκευµα, επάγγελµα του γονέα τους, επάγγελµα που ασκούν οι ίδιοι και χρονικό διάστηµα άσκησής του. Η δήλωση του θρησκεύµατος είναι προαιρετική.

στ. Σωµατοµετρικά στοιχεία, οµάδα αίµατος και τυχόν παθήσεις.

ζ. ∆ιάρκεια πιθανής µειωµένης στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης.

η. Προτίµηση Κλάδου των Ενόπλων ∆υνάµεων και επιθυµία εκπλήρωσης στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης στις Ειδικές ∆υνάµεις.

θ. Κάθε άλλο στοιχείο, που κρίνεται απαραίτητο για την απογραφή των στρατευσίµων.

2. Ο τύπος και το περιεχόµενο του εντύπου του ∆ελτίου Απογραφής, καθορίζεται και τροποποιείται από τη ∆ΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ

Ηλεκτρονικά θα λάβουν το αποδεικτικό κατάθεσης

Αποδεικτικό κατάθεσης ∆Α δεν εκδίδεται από τις ΣΥ και τα ΚΕΠ. Οι στρατεύσιµοι µπορούν να το εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα της ∆ΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ (www.stratologia.gr), πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθµό τους ή τον Αριθµό του ∆ελτίου της Αστυνοµικής Ταυτότητάς τους.

Αναζήτηση όσων στρατευσίμων δεν απογραφούν

Οι ΣΥ από την 1η Απριλίου αναζητούν, µέσω των ∆ηµοτικών, Αστυνοµικών και Προξενικών Αρχών, όσους δεν απογράφηκαν, προκειµένου να εξακριβώσουν τους λόγους, για τους οποίους ο κάθε στρατεύσιµος δεν υπέβαλε ∆ελτίο Απογραφής.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 21.1.2014, Β. Λορεντζάτος