Επιχορηγήσεις σε νέους ελεύθερους επαγγελματίες

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, ενώ θα πρέπει ακόμη να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ, να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της EE ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. Επιπλέον, για να υπαχθεί κάποιος στο πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), ενώ οι άντρες υποψήφιοι οφείλουν να έχουν εκπληρώσει ή απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Πηγή: Έθνος

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 3.9.2013