160 στην Εθνική Σχολή Δικαστών

Γ. Εισαγγελείς, οκτώ (8) θέσεις δόκιμων παρέδρων Εισαγγελίας.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό από τη 16η Σεπτεμβρίου έως και την 30ή Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, στη γραμματεία της Σχολής ή στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας. Στην τελευταία περίπτωση, οι αιτήσεις διαβιβάζονται αμελλητί στη γραμματεία της Σχολής.

(Ελεύθερος Τύπος)

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 27.8.2013