Αντιπεριφέρεια Κεφαλλονιάς-Ιθάκης: Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους

Ως φορείς εκπροσώπησης, θεωρούνται οι φορείς παροχής υπηρεσιών φιλανθρωπικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως αυτή αποδεικνύεται βάσει των δικαιολογητικών του Παραρτήματος I. Η διανομή των τροφίμων στους τελικούς δικαιούχους μπορεί να γίνει είτε με τη μορφή του συσκευασμένου τροφίμου, όπως αυτό θα παραδοθεί στους φορείς εκπροσώπησης είτε με τη μορφή συσσιτίου που παρέχει ο φορέας εκπροσώπησης.

Στο πρόγραμμα δύναται να συμμετάσχουν:

1. Οι Δήμοι

2. Τα Ν.Π.Δ.Δ. στις αρμοδιότητες των οποίων υπάγεται η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (π.χ. Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, Δημοτικά Γηροκομεία, Βρεφοκομεία, κ.α.)

3. Τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τα οποία, είτε βάσει των καταστατικών τους διατάξεων, είτε βάσει των τεκμηριωμένων δράσεων/ενεργειών τους κατά τα δύο τουλάχιστον προηγούμενα έτη, να προκύπτει φιλανθρωπική δραστηριότητα (π.χ. Σύλλογοι, Σωματεία, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ΟΤΑ α΄ βαθμού, Μ.Κ.Ο, κ.α.).

4. Οι Ιερές Μητροπόλεις της χώρας για την άσκηση του φιλανθρωπικού έργου των ενοριών τους.

Εντός δεκαπενθημέρου από το πέρας υποβολής των αιτήσεων των φορέων εκπροσώπησης δικαιούχων, αναρτάται ο προσωρινός πίνακας των φορέων και ακολουθεί η διαδικασία εξέτασης των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων. Ο οριστικός πίνακας των επιλέξιμων φορέων αναρτάται στην υπηρεσία μας και στις ιστοσελίδες του Υπ.Α.Α.Τ. και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι, τελικοί δικαιούχοι, (άπορα άτομα, άπορες οικογένειες) υποβάλλουν την τυποποιημένη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, μέσω αποκλειστικά ενός επιλέξιμου φορέα εκπροσώπησης κατά το διάστημα από 1ης Μαΐου έως 31ης Μαΐου 2013, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

(Υπεύθυνη επικοινωνίας Στ. Ζαπάντη, Fax: 26710-23026, E mail: szapanti@kefalonia.eu).

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 12.3.2013