Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών»

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών (5 μήνες).

Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Η εν λόγω επιχορήγηση  αφορά στην κάλυψη του μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την πρόσληψη και θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας πρόσκλησης

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην πρόσκληση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα παραλάβει την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 45.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

20.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ

25.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το φυσικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/3/2015.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 163.450.000€ εκ των οποίων το ποσό των 87.473.756€ θα διατεθεί στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, το ποσό των 71.607.719€ θα διατεθεί στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και το ποσό των 4.368.525€ θα διατεθεί στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στη Δράση

http://195.167.92.159:8443/Portals/diavEYE/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%B9%CF%83%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 9.3.2013, ΜΝΜ