Ιόνια Νησιά: Τέλος Μαρτίου η απόφαση για το Χωροταξικό

Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΕΚΑ προκήρυξε τη μελέτη: «Αξιολόγηση Αναθεώρηση & Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σα χρόνος αναθεώρησης των εγκεκριμένων περιφερειακών πλαισίων των περιφερειών ήταν η πενταετία.

Ήδη μετά την παρέλευση  οκταετίας από την έγκριση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και σε μια περίοδο δύσκολης οικονομικής συγκυρίας με ένα περιβάλλον ιδιαίτερα δυσμενές για τη χώρα μας, προκύπτει η αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού του με προοπτική 15ετίας των βασικών προτεραιοτήτων και στρατηγικών επιλογών για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του χώρου στο επίπεδο της Περιφέρειας.

Όσον αφορά τα επίπεδα σχεδιασμού της χώρας το Περιφερειακό Πλαίσιο αποτελεί μια υποκείμενη μελέτη του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού της χώρας και των Ειδικών Τομεακών Εθνικού Επιπέδου Πλαισίων. Σκοπό έχει να εξειδικεύσει τις πολιτικές που αναπτύσσονται στα πλαίσια αυτά και αφορούν το σύνολο της Περιφέρειας, καθώς και τις πολιτικές που αφορούν αναπτυξιακούς τομείς όπως ο Τουρισμός, η Βιομηχανία, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι Υδατοκαλλιέργειες, η προστασία του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση κλιματικών αλλαγών.

Από το μελετητικό γραφείο «Χωροδυναμική» που ανέλαβε τη μελέτη ήδη παραδόθηκε το Α1 στάδιο. Η Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που είναι αρμόδια για την  επίβλεψη εκπόνησης όλων των μελετών, διαβίβασε στην Περιφέρειά μας τα παραδοτέα του Α1 σταδίου της μελέτης προκειμένου να γνωμοδοτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο επ’ αυτών, όπως  προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Το κείμενο αποστάλθηκε για διαβούλευση σε διάφορους φορείς και μέχρι την Πέμπτη 28/2/2013 και λόγω του περιορισμένου χρόνου που τίθεται από το ΥΠΕΚΑ για γνωμοδότηση, οι μόνοι φορείς που ανταποκρίθηκαν είναι ο Δήμος Ζακύνθου και ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νήσων Π.Ι.Ν.

Το Α1 στάδιο που παραδόθηκε και επί του οποίου κλήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει αφορά την αξιολόγηση του υφιστάμενου Περιφερειακού Πλαισίου και της εφαρμογής του και περιλαμβάνει 2 κεφάλαια:

•           Την έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου ΠΙΝ

•           Την σύνοψη των πορισμάτων της έκθεσης αξιολόγησης και την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας αναθεώρησής του.

Ειδικότερα στην αξιολόγηση:

•           Εξετάζεται σε ποιούς τομείς και σε ποιό βαθμό εφαρμόστηκε το ισχύον Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού ΠΙΝ.

•           Προσδιορίζονται οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν και πού αντίκεινται ή δεν εναρμονίστηκαν προς τις κατευθύνσεις του υφιστάμενου Περιφερειακού Πλαισίου ΠΙΝ

•           Εξετάζεται ο βαθμός εναρμόνισης του εγκεκριμένου Περιφερειακού πλαισίου ΠΙΝ με τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και το που βρίσκουν πλήρη και σαφή εφαρμογή τα Ειδικά Πλαίσια στην Περιφέρειά μας.

•           Εξετάζεται ο βαθμός εναρμόνισης του υφιστάμενου Περιφερειακού Π με τις νέες Ευρωπαϊκές και Εθνικές πολιτικές

•           Γίνεται παρουσίαση προβλημάτων και προοπτικών 

Πηγή: Αυτοδιοίκηση

Φωτογραφία: Σάκης Βούτος

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 3.3.2013