Πρώτη συνεδρίαση του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων στη Ζάκυνθο

Καθορίστηκαν οι εισφορές των Δήμων – Μελών του Φορέα για το οικ. Έτος 2013 οι οποίες έχουν ως εξής: Δήμος Κέρκυρας: 5.000,00€ • Δήμος Ζακύνθου: 1.100,00€ • Δήμος Κεφαλονιάς: 1.100,00€ • Δήμος Λευκάδος: 1.000,00€ • Δήμος Παξών: 600,00€ • Δήμος Μεγανησίου: 600,00€ • Δήμος Ιθάκης: 600,00€

Αποφασίστηκε η Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης ΦΟΔΣΑ Νήσων ΠΙΝ και για το λόγο αυτό εγκρίθηκε η σχετική μελέτη για την ανάθεση που καταρτίστηκε για λογαριασμό του Φορέα από τις Δημοτικές Υπηρεσίες του Δήμου Ζακύνθου συνολικού προϋπολογισμού 7.500,00 €

Σημαντικό θέμα συζήτησης αποτέλεσε το προωθούμενο έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Ο.Ε.Δ.Α.) ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με δημόσια δαπάνη 22.277.500 € στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής Ιονίων Νήσων» του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» που υλοποιεί τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Ιονίων Νήσων, όπου για τον λόγο αυτό ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ του έργου θα είναι ο ΦΟΔΣΑ Νήσων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ το Δήμο Ζακύνθου, ο οποίος διαθέτει τη σχετική Διαχειριστική Επάρκεια.

Η προώθηση χρηματοδότησης από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προϋποθέτει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με αντικείμενο

την Ωρίμανση του Έργου (ανάθεση, απόκτηση οικοπέδων/γηπέδων, απαλλοτριώσεις, έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).

την Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.

τη Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ

τη Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.

την Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

τη Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.

Τη Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.

την Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή)

την Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Στη Συνεδρίαση ομόφωνα εγκρίθηκε το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νήσων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Ζακύνθου με τρίτο συμβαλλόμενο το Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου, ο οποίος θα αποτελεί το Φορέα Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων του Έργου.

Επίσης, ομόφωνα αποφασίστηκε οι τρεις συμβαλλόμενοι από κοινού να προχωρήσουν άμεσα για την Απαλλοτρίωση Γηπέδων (οικοπέδων) και των Οδών πρόσβασης α) για την εκτέλεση της Πράξης / Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Ο.Ε.Δ.Α.) ΖΑΚΥΝΘΟΥ» και β) την λειτουργία αυτής

Ορίστηκαν, ομόφωνα, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης ως Εκπρόσωπος του «Κυρίου του Έργου» (δηλαδή του ΦΟΔΣΑ Νήσων Π.Ι.Ν. ο κ. Ανδρέας Ξένος μέλος του Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων, ο οποίος ορίζεται και Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του τον Πρόεδρο της ΠΕΔΙΝ κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , Δήμαρχο Κέρκυρας

Τέλος, ομόφωνα έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν η Εισηγητική Έκθεση και το Σχέδιο του Προϋπολογισμού του ΦΟΔΣΑ Νήσων Π.Ι.Ν. για το οικονομικό έτος 2013.

Πηγή: Αυτοδιοίκηση

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 8.2.2013, Ν. Μος